Район Младост удължава срока за подаване на оферти за участие в конкурс за отдаване под наем на общински нежилищни имоти в ж.к Младост 1 и ж.к. Младост 2

Столична община - Район „Младост” на основание чл.47, ал.1 във връзка с чл. 31, ал.2 и чл. 34, ал 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и във връзка със заповед № СО15-РД-09-310/23.01.2015 г. на кмета на Столична община и Протоколи № РД-9304-10/30.04.2015 г. и № РД-9304-11/30.04.2015 г. на конкурсната комисия, утвърдени от кмета на район “Младост” 


ОБЯВЯВА:


удължава срока за подаване на оферти за участие в конкурс за отдаване под наем на общински нежилищни имоти – частна общинска собственост, по позиции както следва: 

1. ж.к."Младост 1 ", до бл.13, АОС №553/23.04.99 г.,Вид на имота и площ: Клуб към трафопост, до бл.13, с площ 89,79 кв.м., Начална месечна наемна цена (без ДДС): 320,00 лв., Срок за отдаване под наем: 5 год. Специфично конкурсно условие: За търговски обект. 

2. ж.к. " Младост 4", до бл.433, АОС №507/20.01.99г., Вид на имота и площ: Клуб към трафопост, до бл.433, с площ 86,17 кв.м., Начална месечна наемна цена (без ДДС): 346,00 лв., Срок за отдаване под наем: 10 год. Специфично конкурсно условие: За пощенска станция с извършване на универсална пощенска услуга. 

Гаранция за участие: началната месечна наемна цена за съответната позиция, без ДДС. Гаранциите за участие по съответните позиции се внасят в район “Младост”, ул. “Св. Преображение” № 1, партерен етаж, гише № 5-6 или по сметка на СО- район “Младост” в Общинска банка, IBAN BG 64 SOMB 9130 33 17609501; BIC – SOMBBGSF. 

Документи за участие в конкурса се закупуват от 08.05.2015 г. до 25.05.2015 г. (вкл.) всеки работен ден от 08.30 до 16.30 ч. След представяне на документ за закупена конкурсна документация, същата се получава в стая №203, ет.2 от Аделина Лукарска, началник отдел “РКТД”.

Цената на конкурсната документация за всяка отделна позиция е 60 лв. (шестдесет лева), с включен ДДС. 

Оферти се подават от 08.05.2015 г. до 25.05.2015 г. (вкл.) всеки работен ден от 8.30 до 17.00 ч. в Център за административно обслужване на район “Младост” – партер, гише № 3 - 4; 

Предложенията ще се разглеждат в закрито заседание на 26.05.2015 г. от 10,00ч. - за позиция №1, и на 26.05.2015 г. от 14,00ч. - за позиция №2, в Заседателната зала на район Младост – етаж 3, стая 302. 

Лице за контакт: Аделина Лукарска- тел. 02/8773055, 02/8740042. 

08.05.2015