Столична община обявява конкурс за обществен превоз на пътници по 5 допълнителни градски автобусни линии

Столична община, ул. “Московска” № 33, обявява конкурс по чл.17 от Наредба № 2 на МТИТС, за „Обществен превоз на пътници по 5 допълнителни градски автобусни линии от общинската транспортна схема на столична община с утвърдени маршрути и разписания" 

Срок и място за изпълнение на превозите
Срок - 4 (четири) години. 
Място - територията на Столична община.

Ограничения при изпълнение на превозите - превозите по автобусната линия да се извършват с автобуси в съответствие с Наредба № 2 от 15.03.2002 г. на МТИТС. 

Автобусите, с които кандидатът ще изпълнява превозите, трябва да са нови или до 6 (шест) години от датата на първоначална регистрация към датата на провеждане на настоящия конкурс.

Броят на автобусите трябва да съответства на необходимия брой автобуси за обслужването на линията, плюс задължителните 10% резерв от автобуси, но не по-малко от 1 бр. 

Превозите от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ще се извършват при спазване изискванията на действащото законодателство, наредбите и решенията на СОС. 

Квалификационни изисквания към кандидатите 
В конкурса могат да участвуват всички физически и/или юридически лица, регистрирани като търговци по смисъла на Търговския закон, които притежават валиден лиценз за извършване на международен превоз на пътници - ЛИЦЕНЗ на Общността или ЛИЦЕНЗ за извършване на превоз на пътници на територията на Република България, издаден в съответствие с чл.7, ал.2 от Закона за автомобилните превози. 

Кандидатът в конкурса трябва да
- не е обявен в несъстоятелност, не е в открито производство по несъстоятелност и не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон; 
- не е лишен от право да упражнява търговска дейност; 
- няма парични задължения към държавата и към общини по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен в случаите на допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, което изрично се посочва. 
- не е в производство по ликвидация; 
- не е бил изпълнител по договор за превоз със Столична община, при който виновно е допуснал отклонения от изискванията за изпълнението на договора. 

Гаранция за участие 
Кандидатът следва да представи гаранция за участие в конкурса - парична сума в размер на 1000 (хиляда) лв., внесена по сметка на Столична община: 
IBAN BG 72 SOMB 9130 33 33008301, 
BIC на Общинска банка SOMBBGSF, ул.”Врабча” №6. 

Документация за участие 
Документацията за участие може да се закупи всеки работен ден от 10 00 ч. до 12 00 ч. и от 14 00 ч. до 16 00 ч. от понеделник до четвъртък, а всеки петък, всеки последен ден от месеца или в предпразнични дни - от 10 00 ч. до 12 00 ч. от 11.05.2015 год. до 09.06.2015 год. на ул. “Париж” № 3, стая №105 срещу невъзвръщаема сума от 300 (триста) лева без ДДС, платими в касата на Столична община, ул. “Париж” № 3, етаж II, стая № 201. 

Подаване на предложенията 
Предложението се подава от кандидата или от негов упълномощен представител не по-късно от 17.00 часа на 09.06.2015 год. в деловодството(фронт офис) на Столична община, ул.„Московска” №33, поставено и запечатано в непрозрачен плик. 

Отваряне на предложенията 
Комисията отваря пликовете по реда на постъпването им на 10.06.2015 год. от 14.00 часа на ул. „Московска" №33, зала № 2. Кандидатите, участвуващи в конкурса или техни упълномощени представители могат да присъстват при отваряне на пликовете. 

Допълнителна информация може да се получи по: 
- организацията на конкурса - от дирекция „Транспорт”, ул.”Будапеща” №17, етаж 6, стая 603 тел:02/9864373; 
Дирекция „Обществени поръчки и концесии”ул.”Париж” №3 ,етаж 1, стая 105 тел:02/9813522; 
- технически въпроси - дирекция „Транспорт”, ул. „Будапеща” №17, етаж 6, стая 603 тел:02/9864373; 

11.05.2015