Район „Панчарево” обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 2 /две/ учебни години на помещение в 155 ОУ „Св.св. Кирил и Методий” – с. Кривина за организиране на ученическото столово хранене

20.07.2010

Район „Панчарево” обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 2 /две/ учебни години на помещение в 191 ОУ „Отец „Паисий” – с. Железница за организиране на ученическото столово хранене

20.07.2010

Район „Панчарево” обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 2 /две/ учебни години на помещения в 192 СОУ „Хр. Ботев” – с. Бистрица за организиране на ученическото столово хранене

20.07.2010

Район „Изгрев” удължава срока за подаване на оферти по обявения конкурс за отдаване под наем на помещение - публична общинска собственост за организиране на ученическо хранене, находящо се на ул. "Никола Габровски" 22

20.07.2010

Район „Овча купел” обявява конкурс за отдаване под наем на пет помещения, свободен нежилищен имот, частна общинска собственост, находящи се в кв. Суходол, ул. Перла № 34

20.07.2010

Столична община обявява конкурс за: "Учредяване възмездно право на строеж за срок от 20 години за изграждане на спортен комплекс с общо РЗП на обектите от около 805 кв.м. върху недвижим имот - частна общинска собственост, актуван с акт за общинска собственост № 1410/13.10.2006 г. – район „Надежда”

14.07.2010

Район „Банкя" удължава срока на публично оповестените конкурси за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на свободни недвижими имоти — публична общинска собственост, находящи се в с. Иваняне

07.07.2010

Район "Овча купел" обявява конкурс за отдаване под наем на помещение в сградата на 72 ОУ “Христо Ботев”, кв. Суходол

06.07.2010

Район „Илинден” продължава с 15 /петнадесет/ дни срока за подаване на оферти за отдаване под наем на имот - терен с площ от 5940 кв.м. заедно с намиращите се в него сгради с обща квадратура от 840 кв.м., находящ се в район „Илинден”

29.06.2010

Район „Панчарево” провежда конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на свободен нежилищен имот - частна общинска собственост за помещение с обща площ 42.00 кв.м., находящо се в полумасивна едноетажна сграда в центъра на с. Кривина, ул. ”Демокрация” № 2

28.06.2010