Район „Овча купел” обявява конкурс за отдаване под наем на пет помещения, свободен нежилищен имот, частна общинска собственост, находящи се в кв. Суходол, ул. Перла № 34

Район „Овча купел”

обявява конкурс за отдаване под наем на пет помещения, свободен нежилищен имот, частна общинска собственост, находящи се в кв. Суходол, ул. "Перла" № 34, предназначени за:

  • Три лекарски кабинета, всеки един с площ 42.00 кв.м.;
  • Един стоматологичен кабинет с площ 36.50 кв.м.;
  • Аптека-дрогерия с площ 26.00 кв.м.и с начална конкурсна цена 9.60 лв без ДДС на кв.м. за всички помещения.

Цена на конкурсни книжа за участие – 50 лв. без ДДС.

Гаранция за участие - 150.00 лв /сто и петдесет лв./

Конкурсната документация се получава в стая № 9, ет. 1 в сградата на района - бул. “Цар Борис III”, № 136В до 16:30 ч. на 05.08.2010 год., вкл.

Подават се в деловодството, ет. 1 в сградата на района - бул. “Цар Борис III” № 136В до 16:30 ч. на 06.08.2010 г., вкл.

Разглеждането и оценяването на предложенията ще се извърши на 09.08.2010 год.

 

За Кмет на район Овча Купел
/инж. Я.Василев/

Съгл. Заповед РД-15-4536/28.06.2010 на кмета на Стлична община

20.07.2010