Район „Панчарево” провежда конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на свободен нежилищен имот - частна общинска собственост за помещение с обща площ 42.00 кв.м., находящо се в полумасивна едноетажна сграда в центъра на с. Кривина, ул. ”Демокрация” № 2

СО - Район „Панчарево”

провежда конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на свободен нежилищен имот - частна общинска собственост, в изпълнение на Заповед № РД-09-953/08.06.2010 г. на Кмета на Столична община, за следния обект:

Помещение с обща площ 42.00 кв.м., находящо се в полумасивна едноетажна сграда в центъра на с. Кривина, ул. ”Демокрация” № 2, за магазин, /АОС № 1268/23.03.1999 г./

Начална конкурсна цена - 6.64 лв. на кв.м. без ДДС /шест лева шестдесет и четири стотинки на кв.м./

Цена на конкурсната документация: 100 лв. /сто лева/ с ДДС.

Място за закупуване на конкурсна документация и подаване на оферти – Район „Панчарево”, с. Панчарево, ул. ”Самоковско шосе” № 230.

Краен срок за закупуване на документация – 17:00 ч. на 27.07.2010 г.

Краен срок за подаване на оферти - 17:00 ч. на 27.07.2010 г.

Гаранция за участие в конкурса: 100 лв. /сто лева/.

Отваряне, разглеждане, оценка и класация на подадените оферти за участие в конкурса ще се извърши от специално назначена от Кмета на Район „Панчарево” комисия на 28.07.2010 г. от 10:00 ч. в административната сграда на Район “Панчарево”, с. Панчарево, ул. ”Самоковско шосе” № 230.

В случай,че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една, срока за подаване на оферти ще бъде продължен с 15 дни.

Адрес и телефон на организатора: с. Панчарево, ул. ”Самоковско шосе” № 230, ет. 2, ст. 203, тел.: 97-60-522, e-mail: georgievapancharevo@abv.bg.

Справки: М.Георгиева

 

КМЕТ НА РАЙОН “ПАНЧАРЕВО”:
/СВЕТОСЛАВ МИТРЕВ/

28.06.2010