Район "Овча купел" обявява конкурс за отдаване под наем на помещение в сградата на 72 ОУ “Христо Ботев”, кв. Суходол
Район "Овча купел"
 

На основание Заповед на кмета на Столична община № РД-09-1019/22.06.2010 год. обявява конкурс за отдаване под наем на: "Помещение в сградата на 72 ОУ “Христо Ботев” – кв. Суходол:

- ученически бюфет с площ 60.00 кв.м. и начална конкурсна цена 1.40 лв/кв.м."

Цена на конкурсни книжа за участие – 50 лв. без ДДС.

Гаранция за участие - 150.00 лв. /сто и петдесет/ лв. вкл. ДДС.

Конкурсната документация се получава в стая № 9 в сградата на района - бул. “Цар Борис III” № 136В до 16:00 ч. на 05.08.2010 год.

Подават се в деловодство, ст. 9 в сградата на района - бул. “Цар Борис III” № 136В до 16:30 ч. на 06.08.2010 г. вкл.

Разглеждането и оценяването на предложенията ще се извърши на 09.08.2010 год.

 

За Кмет на СО р-н Овча купел:
/инж. Я.Василев/
съгл. Заповед на Кмета на СО

06.07.2010