Район „Панчарево” обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 2 /две/ учебни години на помещения в 192 СОУ „Хр. Ботев” – с. Бистрица за организиране на ученическото столово хранене

СО - Район „Панчарево”,
на основание Заповед № РД-09-960/09.06.2010 г. на Кмета на Столична община,

обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 2 /две/ учебни години за организиране на ученическото столово хранене в 192 СОУ „Хр. Ботев” – с. Бистрица за следните обекти:

1. Ученически стол в 192 СОУ – „Христо Ботев” – с. Бистрица, АОС № 923/1998 г. с площ 430 кв.м.

Начална конкурсна цена за ученическия стол – 166.84 лв. без ДДС.

2. Ученически бюфет в 192 СОУ – „Христо Ботев” – с. Бистрица, АОС № 923/1998 г., с площ от 6 кв.м.

Начална конкурсна цена за ученическия бюфет – 2.33 лв. без ДДС.

Цена на конкурсните книжа: 80 лв. с ДДС.

Място за закупуване на конкурсни книжа - с. Панчарево, ул. ”Самоковско шосе” №52.

Краен срок за закупуване – 16:00 ч. на 01.09.2010 г.

Краен срок за подаване на оферти - 16:00 ч. на 01.09.2010 г.

Гаранция за участие: 150 лв.

Конкурсът ще се проведе на 02.09.2010 г. от 10:00 ч. в административната сграда на Район “Панчарево” - с. Панчарево, ул. ”Самоковско шосе” № 52.

Справки: Н. Стоилов, тел.: 97-60-510.

 

20.07.2010