Район „Банкя" удължава срока на публично оповестените конкурси за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на свободни недвижими имоти — публична общинска собственост, находящи се в с. Иваняне
СО - Район „Банкя",
гр. Банкя, ул. „Цар Симеон „№ 1 , тел.: 9977212 /8/
 

в изпълнение на Заповеди с № РД 09-08-24/22.04.2010 г. и № РД 09-08-23/22.04.2010 г. на Кмета на Столична община на основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинска собственост, чл. 19 от НРПУРОЙ и чл. 30, ал. 1 и чл.31, от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, решения на комисии по протоколи от 22.06.2010 г., удължава срока на обявените в бр.103/05.05.2010 г. на вестник „Новинар „публично оповестени конкурси с предмет:

I. Отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от следният свободен недвижим имот - публична общинска собственост, актуван с АОС № 499/12.03.2001 г. на район „Банкя";

Обособен обект /железарска работилница/, находящ се в сградата на кметството на с. Иваняне, с обща застроена площ - 136.27 кв. м. АОС № 499/12.03.2001 г.

Начална месечна наемна цена - 290.00 лв.без ДДС / месечно /.

Място за закупуване на конкурсната документация - сградата на СО - Район „Банкя", отдел „УОСЖФ", ет. 3, стая № 304, срещу 60 лв. с вкл. ДДС, внесени в касата на районната администрация за 1бр. от документацията.

Срок за закупуване на конкурсната документация - 15.07.2010 г.

Срок за подаване на оферти за участие в конкурса - 15.07.2010 г., 16.00 часа в деловодството на район „Банкя", гр. Банкя, ул. "Цар Симеон" № 1.

Гаранция за участие в конкурса - парична сума в размер на 200 лв., без ДДС, вносима в касата на районната администрация.

Място, дата и час на провеждане на конкурса - район „Банкя", ул. „Цар Симеон" № 1, 16.07.2010 г., 10:00 часа.

II. Отдаване под наем за срок от 5 / пет/ години на част от следният свободен недвижим имот - публична общинска собственост, актуван с АОС № 499/12.03.2001 г. на район „Банкя".

Помещение, находящо се в сградата на кметството на с. Иваняне с обща площ от 28.50 кв. м., АОС № 499/12.03.2001 г.

Начална месечна наемна цена - 109.00 лв.без ДДС /месечно/.

Място за закупуване на конкурсната документация - сградата на СО - Район „Банкя", отдел „УОСЖФ", ет. 3, стан № 304, срещу 60 лв. с вкл. ДДС, внесени в касата на районната администрация за 1 бр. от документацията.

Срок за закупуване на конкурсната документация - 15.07.2010 г.

Срок за подаване на оферта за участие в конкурса - 15.07.2010 г., 16:00 часа в деловодството на район „Банкя" - гр. Банкя, ул. "Цар Симеон" № 1.

Гаранция за участие в конкурса - парична сума в размер на 200 лв., без ДДС, вносима в касата на районната администрация в срок до 21.06.2010 г.

Място, дата и час на провеждане на конкурса - район „Банкя", ул. „Цар Симеон" № 1, 16.07.2010 г., 11:30 часа.

 

РАНГЕЛ МАРКОВ
КМЕТ НА РАЙОН БАНКЯ

07.07.2010