Район „Панчарево” обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 2 /две/ учебни години на помещение в 191 ОУ „Отец „Паисий” – с. Железница за организиране на ученическото столово хранене

СО - Район „Панчарево”,

на основание Заповед № РД-09-942/04.06.2010 г. на Кмета на Столична община,

обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 2 /две/ учебни години за организиране на ученическото столово хранене в 191 ОУ „Отец Паисий” – с. Железница за следния обект:

Ученически бюфет в 191 ОУ „Отец „Паисий” – с. Железница, АОС № 1159/1998 г., с площ от 12 кв.м.

Начална конкурсна цена за ученическия бюфет – 4.66 лв. без ДДС.

Цена на конкурсните книжа: 50 лв. с ДДС.

Място за закупуване на конкурсни книжа - с. Панчарево, ул. ”Самоковско шосе” №52.

Краен срок за закупуване – 16.00 ч. на 01.09.2010 г.

Краен срок за подаване на оферти – 16.00 ч. на 01.09.2010 г.

Гаранция за участие: 150 лв. Конкурсът ще се проведе на 02.09.2010 г. от 10:00 ч. в административната сграда на Район “Панчарево” - с. Панчарево, ул.”Самоковско шосе” № 52.

Справки: Н. Стоилов, тел. 97-60-510

20.07.2010