Столична община обявява конкурс за: "Учредяване възмездно право на строеж за срок от 20 години за изграждане на спортен комплекс с общо РЗП на обектите от около 805 кв.м. върху недвижим имот - частна общинска собственост, актуван с акт за общинска собственост № 1410/13.10.2006 г. – район „Надежда”

Столична община обявява конкурс за: "Учредяване възмездно право на строеж за срок от 20 години за изграждане на спортен комплекс с общо РЗП на обектите от около 805 кв.м. върху недвижим имот - частна общинска собственост, актуван с акт за общинска собственост № 1410/13.10.2006 г. – район „Надежда”, представляващ реална част от урегулиран поземлен имот І „За озеленяване и спорт” с площ 5366 кв.м./ без ПИ 445 с площ 824 кв.м./, кв. 833, по плана на гр. София, м. „ж.к. „Триъгълника” при следните условия, съобразно решението на СОС:

  • Да се представи идеен проект за построяване на спортен комплекс, състоящ се от: двуетажна обслужваща сграда със съблекални и кафене, павилион за охрана - КПП, 2 игрища за минифутбол, 1 многофункционално игрище, 5 игрища за тенис на маса, 1 игрище за развлекателен спорт, зона за отдих и релакс, открит паркинг и трафопост- КТП.
  • Идейните проекти да се изготвят при спазване на параметрите на застрояваяне за зона Са2 по ОУП на Столична община:

максимална плътност на застрояване - 10 %;
кинт - 0.15;
мин. озеленена площ - 50 %;
макс. кота корниз - 10 м. и съобразно Виза за инвестиционно проектиране № ГР-07-00-83/ 2008 от 27.01.2009 г. на главния архитект на СО.

  • Реализиране на проект в срок от 18-24 месеца от учредяване правото на строеж;
  • Представяне на график за безплатно ползване на спортния комплекс от деца и подрастващи от поне 6 часа на ден в делнични и почивни дни;
  • Представяне на програма за организиране и провеждане на спортни турнири по футбол между училища и детски градини на територията на района.

Минималната конкурсна цена на срочното право на строеж е 97 361 лв.

Гаранция за участие в публично оповестения конкурс 10000 /десет хиляди/ лв.

Срок за закупуване на конкурсна документация - до 30.08.2010 г.

Срок за подаване на оферти - до 1.09.2010 г.

Публично оповестеният конкурс ще се проведе на 2.09. 2010 г. от 10.00 часа на ул. “Париж” 3, етаж 2, стая 208.

Конкурсните книжа, на стойност 200 лв. без ДДС, ще се получават до 30.8. 2010 г. от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа., в петък и последния ден от месеца от 10.00 до 12.00 часа на ул. “Париж” 3, етаж ІІ, стая 208, след заплащането им в стая 207 на ул. „Париж” 1.

Телефон за информация 981-35-22.

***

Публикувано на 02.09.2010 г.

Столична община удължава срока за подаване на оферти за конкурса до 16.09.2010 г.

Конкурсът ще се проведе на 17.09.2010 г. от 14.00 часа на ул. “Париж ” № 3, стая 208.

Телефон за информация 981-35-22 .

14.07.2010