Район „Илинден” продължава с 15 /петнадесет/ дни срока за подаване на оферти за отдаване под наем на имот - терен с площ от 5940 кв.м. заедно с намиращите се в него сгради с обща квадратура от 840 кв.м., находящ се в район „Илинден”
В изпълнение на т.4 от Заповед № РД-09-118/02.02.2010г. на кмета на Столична об:цина и Протокол № 1/21.06.2010 г. от заседание на комисията назначена със Заповед № РД-09-154/21.06.2009 г. на кмета на район „Илинден”
 
СО - Район „Илинден”
уведомява следното

 

Продължава с 15 /петнадесет/ дни срока за подаване на оферти за отдаване под наем на имот - терен с площ от 5940 кв.м. заедно с намиращите се в него сгради с обща квадратура от 840 кв.м., находящ се в район „Илинден”, м. НПЗ „Захарна фабрика” кв.15, УПИ V, АОС № 1048/06.02.2006 г. - за складова дейност.

Начална конкурсна наемна цена - 2538.00 лв. /без ДДС/.

Гаранция за участие - 100.00 лв.

Място и краен срок за закупуване на документацията - 16.00 ч. на 07.07.2010 г. от Район „Илинден", фронт офис, отдел „РКТД".

Краен срок за подаване на офертите - 16:00 ч. на 08.07.2010 г. включително в служба „БИАДО".

Провеждане на конкурса на 09.07.2010 г. от 10:00 ч., стая 421.

Цена на книжата - 50.00 лв. /без ДДС/.

Информация на тeл. 823 00 43.

29.06.2010