Инвестиционно предложение за Изработване на Подробен устройствен план (ПУП) - План за улична регулация и План за регулация и застрояване (ИПРЗ)

29.03.2017

Инвестиционно предложение за „Топлозахранване и абонатна станция на сградата на „Посолство на Италия”

28.03.2017

Инвестиционно предложение за „Увеличаване на обемите за съхранение на дизелово гориво в Петролно снабдителна база „Илиянци”, чрез изграждане на нов надземен резервоар с вместимост 7 000 м3”, местоположение: УПИ II -1144, кв.1, местност: ПЗ Илиянци-запад

28.03.2017

Инвестиционно предложение за „Топлозахранване и абонатна станция на сградата за жилищна сграда в УПИ VI-2265, кв. 57, м. „Надежда III част”, р-н „Надежда” - СО

28.03.2017

Столична община - отчуждаване на имоти за реализацията на обект: „Разширение на метрото в гр. София, Трета метролиния - бул. „Ботевградско шосе“ - бул. „Владимир Заимов“ - Централна градска част

15.03.2017

Столична община - отчуждаване на имоти във връзка с реализацията на обект: „Разширение на метрото в София, Трета метростанция - бул. „Ботевградско шосе” - бул. „Владимир Вазов” - Централна градска част - жк. „Овча купел”

15.03.2017

Район „Панчарево” - провеждане на обществено обсъждане на проект за „План за регулация за ПИ с идентификатор 44063.6221.545 от КККР, образуване на нов УПИ Х-545, „за жс”, нова задънена улица от о.т. 104а, о.т. 104б да о.т. 104ж, кв. 151а, с. Лозен

28.11.2016

Район „Панчарево” - Заповед за обществено обсъждане на Виза за проектиране №САГ-ГР00-2539/2016 г ., издадена от Главен архитект на Столична община за изграждането на временен строеж на открити обекти за спортни дейности

28.11.2016

Район „Триадица” - Заповед за обществено обсъждане на „Проект за схеми за поставяне на самостоятелни търговски съоръжения със сезонен и часови режим на работа”

15.11.2016

Район „Възраждане”- провеждане на представяне и обществено обсъждане на: Проект за План-схема за поставяне на преместваеми обекти в парк „Възраждане”

09.11.2016

— 10 Елементи на страница
Показване на 1 - 10 от 51 резултата.