Столична община - отчуждаване на имоти за реализацията на обект: „Разширение на метрото в гр. София, Трета метролиния - бул. „Ботевградско шосе“ - бул. „Владимир Заимов“ - Централна градска част


ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

УВЕДОМЯВАМ


собствениците на поземлени имоти, отредени за улица, трасе на метрополитен и метростанция III-18 - публична общинска собственост (съгласно действащ регулационен план на кв. „Горна баня“, гр. София, одобрен със Заповеди № РД-50-307/20.04.1995 г. и № РД-09-50-576/05.06.2007 г. на Главния архитект на София и специализиран ПУП за метрополитен с метростанции за обект "Трети метродиаметър на Софийски метрополитен" и ИПР, одобрен с Решение № 833 по Протокол № 73 от 18.12.2014 г. на СОС), за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание глава III от ЗОС, във връзка с обект: „Разширение на метрото в гр. София, Трета метролиния - бул. „Ботевградско шосе“ - бул. „Владимир Заимов“ - Централна градска част - ж.к. „Овча купел“. „Втори етап от км 11+966,34 /МС14-III/ до км 15+744,00 /MC18-III/“ - публична общинска собственост, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин /чл. 21, ал. 1 от ЗОС/, намиращи се на територията на район „Овча купел“ - Столична община, както следва:

1. Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.4332.389 (незастроен) по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-74/20.10.2009 г. на ИД на АГКК, находящ се в гр. София, р-н „Овча купел“, кв. „Горна баня“, ул. „Бойчо Бойчев“ № 69, попадащ в улица, трасе на метрополитен и метростанция III-18, с площ за отчуждаване - 397 кв. м, сума за обезщетение - 70 793,04 лв., разпределена на собствениците, както следва:
- Валери Драгомиров Милакиев - за 2/3 ид. ч. от 390 кв.м - 46 363,20 лв;
- Сиртекс“ ЕООД - за 1/3 ид. ч. от 390 кв.м - 23 181,60 лв;
- Неустановен собственик - за 7 кв.м - 1248,24 лв.

2. Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.4332.413 (незастроен) по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-74/20.10.2009 г. на ИД на АГКК, находящ се в гр. София, р-н „Овча купел“, кв. „Горна баня“, ул. „670“ № 22, попадащ в трасе на метрополитен и метростанция III-18, с площ за отчуждаване 1226 кв.м, сума за обезщетение за поземлен имот и водопроводно отклонение - 219 253,62 лв., разпределена на собствениците, както следва:
- Цветанка Борисова Цекова - 1/3 ид. ч. - 73 084,54 лв;
- Емилия Йорданова Цекова - 1/3 ид. ч. - 73 084,54 лв;
- Тодор Йорданов Цеков - 1/3 ид. ч. - 73 084,54 лв.

3. Поземлен имот (ПИ) е идентификатор 68134.4332.759 (незастроен) по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-74/20.10.2009 г. на ИД на АГКК, находящ се в гр. София, р-н „Овча купел“, кв. „Горна баня“, ул. „Бойчо Бойчев“ № 67, попадащ в трасе на метрополитен и метростанция III-18, с площ за отчуждаване 342 кв. м, сума за обезщетение - 60 985,44 лв., разпределена на собствениците, както следва:
- Йордан Костов Йорданов - 1/2 ид. ч. - 30 492,72 лв;
- Васил Костов Костов - 1/2 ид. ч. - 30 492,72 лв.

В срока на обявлението собствениците на посочените имоти следва да представят документи за собственост и банкови сметки в Дирекция “Инвестиционно отчуждаване”, Столична община, бул. “Ломско шосе” № 2а, ет. 2. В противен случай сумата за паричното обезщетение ще бъде преведена по сметка на Столична община, съгласно чл. 29, ал. 2 от ЗОС.


КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА

15.03.2017