Инвестиционно предложение за „Увеличаване на обемите за съхранение на дизелово гориво в Петролно снабдителна база „Илиянци”, чрез изграждане на нов надземен резервоар с вместимост 7 000 м3”, местоположение: УПИ II -1144, кв.1, местност: ПЗ Илиянци-запад

Обява до заинтересованите лица и общественост, на основание чл.4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Увеличаване на обемите за съхранение на дизелово гориво в Петролно снабдителна база „Илиянци”, чрез изграждане на нов надземен резервоар с вместимост 7 000 м3”, местоположение: УПИ II -1144, кв.1, местност: ПЗ Илиянци-запад, гр. София, собственост на „Лукойл България” ЕООД.

ОБЯВА

28.03.2017