Район „Панчарево” - Заповед за обществено обсъждане на Виза за проектиране №САГ-ГР00-2539/2016 г ., издадена от Главен архитект на Столична община за изграждането на временен строеж на открити обекти за спортни дейности

Район „Панчарево” - Заповед за обществено обсъждане на Виза за проектиране №САГ-ГР00-2539/2016 г ., издадена от Главен архитект на Столична община за изграждането на временен строеж на открити обекти за спортни дейности
 

Заповед № РПН16-РД09-233/25.11.2016 г. на Кмета на район „Панчарево”, за провеждане на обществено обсъждане на Виза за проектиране №САГ-ГР00-2539/2016 г ., издадена от Главен архитект на Столична община за изграждането на временен строеж на открити обекти за спортни дейности: футболно игрище с монтажни трибуни, волейболно и баскетболно игрище, детска площадка и паркинг в ПИ с идентификатор 39791.6025.23 по КК и КР на с. Кривина, район Панчарево.

Заповед № РПН16-РД09-233/25.11.2016г. на Кмета на район „Панчарево”

28.11.2016