Район „Панчарево” - провеждане на обществено обсъждане на проект за „План за регулация за ПИ с идентификатор 44063.6221.545 от КККР, образуване на нов УПИ Х-545, „за жс”, нова задънена улица от о.т. 104а, о.т. 104б да о.т. 104ж, кв. 151а, с. Лозен

Район „Панчарево” - провеждане на обществено обсъждане на проект за „План за регулация за ПИ с идентификатор 44063.6221.545 от КККР, образуване на нов УПИ Х-545, „за жс”, нова задънена улица от о.т. 104а, о.т. 104б да о.т. 104ж, кв. 151а, с. Лозен

Заповед № РПН16-РД09-235/25.11.2016г. на Кмета на район „Панчарево” за провеждане на обществено обсъждане на проект за „План за регулация за ПИ с идентификатор 44063.6221.545 от КККР, образуване на нов УПИ Х-545, „за жс“, нова задънена улица от о.т. 104а, о.т. 104б да о.т. 104ж, кв. 151а, с. Лозен, район Панчарево”.


Заповед № РПН16-РД09-235/25.11.2016г.

28.11.2016