Инвестиционно предложение за Изработване на Подробен устройствен план (ПУП) - План за улична регулация и План за регулация и застрояване (ИПРЗ)

Обява до заинтересованите лица и общественост, на основание чл.4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за "Изработване на Подробен устройствен план (ПУП) - План за улична регулация и План за регулация и застрояване (ИПРЗ)за ПИ с идентификатори 68134.1982.6, 68134.1982.8, 68134.1982.1541, 68134.1982.1542 и 68134.1982.1545 по КККР, нов 7б, м. ,,Милкова кория", район "Витоша", Столична община.

ОБЯВА

29.03.2017