Инвестиционно предложение за „Топлозахранване и абонатна станция на сградата на „Посолство на Италия”

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 r., изм. и доп.) Посолство на Република Италия в гр. София, ул. Шипка N 22, съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за "Топлозахранване и абонатна станция на сградата на "Посолство на Италия", гр.София, ул. "Шипка" N 2.

ОБЯВА

 

28.03.2017