Район „Възраждане”- провеждане на представяне и обществено обсъждане на: Проект за План-схема за поставяне на преместваеми обекти в парк „Възраждане”

Район „Възраждане”- провеждане на представяне и обществено обсъждане на: Проект за План-схема за поставяне на преместваеми обекти в парк „Възраждане”

 


 УВЕДОМЯВА


на основание чл. 127 ал. 1 и чл. 108. ал.2 от Закона за устройство на територията, във връзка е §124 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, чл. 5. ал. 4 и чл. 12 от Закона за устройство и застрояване на Столична община в съответствие с "Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания“, приета с Решение №950 по Протокол 120 от 11.10.2007г. на Столичен общински съвет и писмо на Направление „Архитектура и градоустройство“ с изх. №САГ16-АХ00-36/07.10.2016г. с издадена Заповед №РВЕ16-РД09-225/03.11.2016г. на кмета на район "Възраждане"-СО, за провеждане на представяне и обществено обсъждане на : Проект за „План-схема за поставяне на преместваеми обекти в парк „Възраждане“ - УПИ I и УПИ III, кв. 1а, м. „Зона Б-5-4“.

Заповед №РВЕ16-РД09-225/03.11.2016г. на кмета на район "Възраждане"

09.11.2016