Заглавие Дата на публикуване
Обществено обсъждане на Задание за разработване на концептуален архитектурно-градоустройствен проект за площад “Света Неделя”, гр. София 06.10.2017
Район "Младост" - обществена дискусия на мотивирано предложение за разширение на съществуващ спортен терен (футболно игрище), находящ се в поземлен имот с идентификатор 68134.4091.124, УПИ II-за парк, кв.10, местност „Младост 2“ по плана на гр.София (между блокове 217 и 218А) 29.09.2017
Район "Слатина" - обществено обсъждане на виза за предварително проектиране на временен паркинг в ПИ 1445, УПИ П - „за мемориален комплекс, озеленяване и спорт”, кв.26, м. „Гео Милев - Подуене Редута”, район „Слатина” 01.09.2017
Столична община - публично обсъждане на Отчета за касовото изпълнение на бюджета на Столична община за 2016 г. 18.08.2017
Район „Подуяне” - представяне на проект за ПУП - ИПРЗ на УПИ 1 - „за жил. стр.”, УПИ П-„за озеленяване”, УПИ 1У-„за трафопост”, УПИ V-98 и образуване на нови УПИ 1-405,1124,1126-„за жил. стр.”, УПИ Н-„за озеленяване”, УПИ 1У-„за трафопост”, УПИ V-98 и УПИ УН-„за озеленяване”, ПИ с идентификатори 68134.601. 1124, 68134.601.1126, 68134.601.405, кв.ЗЗ, м. жк „Левски-зона Г” 02.08.2017
Район "Студентски" - обществено представяне на проект за: - Храм "Св. Георги Софийски - Нови" и проекти за изменение на план за регулация и застрояване 25.07.2017
Район "Красна поляна” - представяне на проект на ОП "София - проект" за организация на движението за квартала между бул. "Константин Величков", бул. "Възкресение", бул. "Вардар" и бул. "Александър Стамболийски" 19.07.2017
Район "Искър” - обществено обсъждане на издадена виза за инвестиционно проучване и проектиране на открит обект - площадка за фитнес 14.07.2017
Район "Овча купел” - обществено обсъждане на проект за изменение на план за регулация и на план за застрояване в м “Овча купел - 1“ кв. 103г с образуване на нови УПИ IX-189,1197-за жс и оо, Х-190-жс и профил на улица-тупик от о.т.146а до о.т.146б 07.07.2017
Район "Овча купел" - обществено обсъждане на проект за изменение на план за регулация и на план за застрояване в кв. 104 г-нов м. "Овча купел-1" с образуване на нови УПИ I-за маг и жс, II-1163,2933-маг и жс, III-озел, IV-за жс и коо, V-озел. и изменение на улична регулация от о.т. 108 до о.т. 109а 13.06.2017

НАРЕДБА за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в Столичната община

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Тази наредба урежда реда и начина за провеждане на обществени обсъждания, касаещи устройството на територията на Столична община.

Чл. 2. Чрез провеждането на обществени обсъждания се цели:

1. Да се използват по-ефективно ресурсите и знанието, намиращи се извън общинските служби, за постигане на по-високо качество на обитаване.

2. Да се гарантира прозрачност и достъп до информацията на всеки гражданин.

3. Да се постигне по-широко разбиране, обществено съгласие и подкрепа за реализацията на плана, програмата или проекта, който се обсъжда.

Чл. З. (1) На обществено обсъждане подлежат:

1. Общият устройствен план,

2. Рамковата програма за прилагане на ОУП,

3. Структурните и специализираните програми по прилагането на ОУП,

4. Проектите за изменение на ОУП,

5. Проектите за промяна на плановете за регулация и режим на застрояване при преструктуриране на жилищните комплекси.

(2) С решение на Общинския съвет могат да се провеждат обществени обсъждания и за други значими проекти, касаещи устройството и застрояването на територията, във всички етапи на разработката.

Чл. 4. Общественото обсъждане на Общия устройствен план (ОУП), Рамковата програма за прилагане на ОУП, Структурните и специализираните програми по прилагането на ОУП и Проектите за изменение на ОУП се осъществява въз основа на заповед, издадена от Главния архитект на София.

Чл. 5. Общественото обсъждане на Проектите за промяна на плановете за регулация и режим на застрояване при преструктуриране на жилищните комплекси се осъществява въз основа на заповед, издадена от Кмета на района.

Чл. 6. Общественото обсъждане на програмите и проектите, посочени в чл. 4 от Наредбата, се извършва след съгласуването им по реда на чл. 121, ал. 2 от ЗУТ и преди внасянето им в Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ). ...