Заглавие Дата на публикуване
Район „Младост“ обявява процедура по обществено обсъждане на: "Обща и подробна схема за поставяне на спортни съоръжения на открито в УПИ II – „за озеленяване и ТП“, кв. 3Б, м. “Младост 3“ 17.09.2021
Столична община обявява откриване на производство по издаване на 24 броя заповеди за определяне на границите на районите, в които ще се извършва организирано сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци през 2022 г. 17.09.2021
Район „Банкя“ обявява обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план (ПУП) – План за улична регулация (ПУР) за м. „кв. Михайлово“ от о.т. 139 - о.т. 300 (нова) - 301 (нова) - 302 (нова) - 303 (нова) до о.т. 304 (нова) и План за регулация и застрояване (ПРЗ) с цел създаване на УПИ ХХІІІ-50 „за ЖС“ и УПИ ХХІІ-51 „за ЖС“, кв. 18а, м. „кв. Михайлово“ 10.09.2021
Район „Овча купел” съобщава за провеждане на обществено обсъждане на: "Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на стари квартали 48, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 60, 62 и части от стари квартали 58, 59 и 61 и прилежащи улици по плана на м. "Овча купел" актуализация" – парк „Кукуряк" 03.09.2021
Район ”Витоша” съобщава за провеждане на обществено обсъждане на: Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект ”Модернизация на железопътен участък София-Перник-Радомир” за проект „Модернизация на железопътна линия София-Перник-Радомир” – част от Трансевропейската транспортна мрежа”, в обхвата на Подучастък от проектен км 15+332 до км 18+537 по Път 1 19.08.2021
Район ”Витоша” съобщава за провеждане на обществено обсъждане на: Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект ”Модернизация на железопътен участък София-Перник-Радомир” за проект „Модернизация на железопътна линия София-Перник-Радомир” – част от Трансевропейската транспортна мрежа”, в обхвата на Подучастък 1.1 Централна гара София-Владая от проектен км 1+220 до км 15+332 по Път 1 19.08.2021
Район "Банкя" обявява провеждане на обществено обсъждане за изготвен „Подробен устройствен план (ПУП) – План за улична регулация (ПУР) от о.т. 185 до о.т. 186 в (нова) и Изменение на план за регулация (ИПР) на улица от о.т. 186 в (нова) до о.т. 42, свързаното с това изменение на контактни УПИ III-466, УПИ I-467 и УПИ VI-2744 от кв. 19, терен „за жп ареал“ и УПИ „за трафопост и озеленяване“ от кв. 83 а, УПИ VII – „за корекция на р. Банска и озеленяване“ от кв. 21, м. „ЦГЧ Банкя – кв. „Изгрев“, район „Банкя“ – СО“ 26.07.2021
Район "Красна поляна" обявява обществено обсъждане за комплексен проект за инвестиционна инициатива за: „Модернизация на жп участък: София-Перник-Радомир, за проект: „Модернизация на железопътна линия София-Перник-Радомир, част от Трансевропейската транспортна мрежа", в обхвата на Подучастък 1.1 Централна гара София-Владая от проектен км 1+220 до проектен км 15+332 по Път 1. Комплексният проект съдържа проекти на подробни устройствени планове (ПУП) – изменение на планове за регулация и застрояване (ИПРЗ), изменение на планове за улична регулация (ИПУР) и парцеларен план (ПП) за трасето на железопътната линия и за изместване и реконструкция на съществуващи съоръжения на техническата инфраструктура 23.07.2021
Район „Студентски” обявява обществено обсъждане на проект: "Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за регулация (ИПР) на м. "Студентски град", кв. 20, УПИ I – „за образование – общественообслужващи функции на ВУЗ“, Изменение на план за улична регулация (ИПУР) на м. „Студентски град“ от о.т.78 – о.т.79а до о.т.79; от о.т.79 до о.т.79б и от о.т.63г до о.т.63д за създаване на нов УПИ I – „за образование – общественообслужващи функции на ВУЗ“ от кв. 20, нов УПИ I – „за образование – общественообслужващи функции на ВУЗ“ от нов кв. 20а и нова улица о.т.79 – о.т.79б – о.т.79в (нова) – о.т.79з (нова) до о.т.63д, създаване на задънена улица с обръщало от о.т.79в (нова) – о.т.79г (нова) – о.т.79д (нова) – о.т.79е (нова) – о.т.79ж (нова) и пешеходна алея между кв. 20а (нов) и кв. 20б (нов) и План за регулация и застрояване (ПРЗ) на нови УПИ I – „за училище, ТП и ПГ“ и УПИ II – 3771 „за ЖС и ПГ“ от нов кв. 20б, м. „Студентски град“ 22.07.2021
Столична община обявява публично обсъждане на Отчет за касово изпълнение на бюджета на Столична община за 2020 г. 22.07.2021

НАРЕДБА за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с реда и начина за провеждане на обществени обсъждания, за определяне на заинтересованите общности, за оповестяване на общественото обсъждане и за определяне на резултатите от него в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Обществените обсъждания са форма на обществени консултации между органите на власт и обществеността, в резултат на които се подпомага вземането на управленски решения чрез обсъждане съвместно с вносителя и общинската администрация, както и чрез представяне на становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от страна на заинтересованата общност.
(3) Обществените обсъждания се провеждат съгласно принципите на равен достъп, партньорство и равнопоставеност. Публичност и прозрачност се гарантират чрез откритост, яснота и отчетност на методите и процедурите.

Чл. 2. (1) Цел на наредбата е да осигури и гарантира своевременно информираност, публичност, откритост, прозрачност, достъп до информация и участие на обществеността за постигане на обществено съгласие и подкрепа в процеса на вземане на решения от компетентните общински органи в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Цел на обществените обсъждания е осигуряване на възможност компетентните общински органи да вземат правилни, законосъобразни и устойчиви решения, съобразени в максимална степен с изразените становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от обществеността.

Чл. 3. (1) Обществени обсъждания се провеждат във възможно най-ранния етап от развитие на съответното административно производство, когато може да се предостави достатъчно информация на обществеността и когато все още не е формирана воля от страна на администрацията на общината и на решаващия орган.

(2) Общественото обсъждане на проекти на устройствени планове и на техни изменения се извършва преди разглеждането им от Общинския експертен съвет по устройство на територията.

Чл. 4. (1) Обществено обсъждане по въпроси, посочени в чл. 1, се провежда във всички случаи, предвидени в нормативен акт, като:
1. рамковата програма, структурните и специализираните програми по чл. 14, ал. 1 и 2 от ЗУЗСО на основание чл. 14, ал. 3 от ЗУЗСО;
2. проектите за общи устройствени планове и техните изменения на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ;
3. проектите за планове за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищния комплекс на основание чл. 22, ал. 4 от ЗУТ;
4. проектите за подробни устройствени планове и визи за проектиране, предвиждащи застрояване с обектите по чл. 12 от ЗУЗСО в устройствени зони и самостоятелни терени на зелената система по смисъла на ЗУЗСО;
5. други ...