НАРЕДБА за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в Столичната община

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Тази наредба урежда реда и начина за провеждане на обществени обсъждания, касаещи устройството на територията на Столична община.

Чл. 2. Чрез провеждането на обществени обсъждания се цели:

1. Да се използват по-ефективно ресурсите и знанието, намиращи се извън общинските служби, за постигане на по-високо качество на обитаване.

2. Да се гарантира прозрачност и достъп до информацията на всеки гражданин.

3. Да се постигне по-широко разбиране, обществено съгласие и подкрепа за реализацията на плана, програмата или проекта, който се обсъжда.

Чл. З. (1) На обществено обсъждане подлежат:

1. Общият устройствен план,

2. Рамковата програма за прилагане на ОУП,

3. Структурните и специализираните програми по прилагането на ОУП,

4. Проектите за изменение на ОУП,

5. Проектите за промяна на плановете за регулация и режим на застрояване при преструктуриране на жилищните комплекси.

(2) С решение на Общинския съвет могат да се провеждат обществени обсъждания и за други значими проекти, касаещи устройството и застрояването на територията, във всички етапи на разработката.

Чл. 4. Общественото обсъждане на Общия устройствен план (ОУП), Рамковата програма за прилагане на ОУП, Структурните и специализираните програми по прилагането на ОУП и Проектите за изменение на ОУП се осъществява въз основа на заповед, издадена от Главния архитект на София.

Чл. 5. Общественото обсъждане на Проектите за промяна на плановете за регулация и режим на застрояване при преструктуриране на жилищните комплекси се осъществява въз основа на заповед, издадена от Кмета на района.

Чл. 6. Общественото обсъждане на програмите и проектите, посочени в чл. 4 от Наредбата, се извършва след съгласуването им по реда на чл. 121, ал. 2 от ЗУТ и преди внасянето им в Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ). ...