Инвестиционно предложение за „Топлозахранване и абонатна станция на сградата за жилищна сграда в УПИ VI-2265, кв. 57, м. „Надежда III част”, р-н „Надежда” - СО
Обява до заинтересованите лица и общественост, на основание чл.4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Топлозахранване и абонатна станция на сградата за жилищна сграда в УПИ VI-2265, кв. 57, м. „Надежда III част”, р-н „Надежда” - СО, имот с идентификатор : 68134.1385.2265


ОБЯВА
28.03.2017