ПРИКЛЮЧИЛИ ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 2014 - 2020

 

WiFi4EU схема за финансиране и подпомагане инсталирането на съвременно Wi-Fi оборудване на оживени обществени места с цел насърчаване безплатния достъп до безжичен интернет за граждани и посетители

11.08.2022

Достъп до култура за всички граждани (АССЕSS to Culture for all Citizens)

11.08.2022

Ефективно използване на новите технологии за чист атмосферен въздух (AIRTHINGS)

23.08.2022

Изпълнение на действия за превенция на ранното отпадане от училище (Stay tuned)

25.04.2017

Лисабонска Стратегия за местно развитие на квартали или области с приоритетна интервенция, интегриран инструментариум (Com.Unity.Lab)

11.08.2022

Мобилизиране на млади европейци в подкрепа на целите на устойчивото развитие (Walk the Global Walk)

23.11.2018

Нови мерки в подкрепа на творческите индустрии в градовете – Creative Spirits

24.04.2017

Повишаване на туристическата атрактивност на София и Ниш

11.08.2022

Ориентиране на Европейските региони към кръговата икономика – CircE

11.08.2022

Разкриване потенциала на младите хора за бизнес и социални иновации в Дунавския регион – New Generation Skills

25.04.2017

Широкообхватни общински стратегии за насърчаване и стимулиране на корпоративната отговорност в градските райони (CITIES4CSR)

11.08.2022