Район „Нови Искър“ обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на обособено помещение за стоматологичен кабинет в здравна служба, с. Локорско

07.09.2021

"Софийски имоти" ЕАД обявява конкурс за учредяване право на строеж за: Построяване на сграда върху недвижим имот, представляващ ПИ с идентификатор 68134.304.293"

03.09.2021

„ДКЦ XX – София” ЕООД обявява конкурс за определяне на наемател на търговски обекти № 1 и № 3, аптеки

02.09.2021

Район „Слатина” обявява конкурс за отдаване под наем на обекти № 1 и № 2 по Схема № 17 за разполагане на преместваеми обекти, находящи се на територията на район „Слатина”

31.08.2021

Район „Слатина” обявява конкурс за отдаване под наем на обекти № 1, № 2 и № 3 по Схема № 15 за разполагане на преместваеми обекти, находящи се на територията на район „Слатина”

31.08.2021

„ДКЦ VI – София” ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на имоти в сградата си: помещение (за магазин за оптика) и площи (за автомат за топли напитки и автомат за закуски), находящи се в гр. София, район „Илинден”

27.08.2021

Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост, находяща се на партерния етаж в сградата на УПМБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД, предназначена за поставяне на 1 брой банкомат

26.08.2021

Район „Красна поляна” обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години, на имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. София, р-н „Красна поляна”, с предназначение – за търговска или друга обслужваща дейност

24.08.2021

Район „Връбница” изменя срока за подаване на документи, както и деня и часа за разглеждане и оценяване на предложенията в конкурс за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, по обява от 16.07.2021 г., на район „Връбница“, за помещение, представляващо самостоятелна стая на последен етаж и част от покривното пространство – за разполагане на антенно оборудване

23.08.2021

Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, като изменя срока за подаване на документи, както и деня и часа за разглеждане и оценяване на предложенията в конкурс за отдаване под наем на поземлен имот, обявен с обява от 16.07.2021 г. на район „Връбница“, с предназначение – за открит склад

23.08.2021