Район „Слатина” обявява конкурс за отдаване под наем на обекти № 1 и № 2 по Схема № 17 за разполагане на преместваеми обекти, находящи се на територията на район „Слатина”

 

ОБЯВЛЕНИЕ
 

Столична община - район „Слатина”, бул. "Шипченски проход" № 67,  в изпълнение на  Заповед № СОА21-РД09-1138./12.08.2021 г. на Кмета на Столична община и на основание чл. 34 ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от поземлен имот, както следва:

1. Предмет на конкурса: „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на части от поземлен имот (тротоар) – публична  общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти, находящи се на територията на СО – район „Слатина” по следните позиции:

1.1. Позиция № 1 – Схема № 17 – Част от имот – публична общинска собственост с идентификатор 68134.702.1764, попадащ в улична регулация (тротоар) за първостепенна улица, между улиците „Марагидик“ и бул. “Ситняково“ срещу левия горен ъгъл на УПИ I – Т.И.С., кв. 181, в СО – район “Слатина, за поставяне на преместваем обект № 1 по Схема № 17, одобрена от Главния архитект на СО с площ от 6 (шест) кв. м, със специфично конкурсно условие: за продажба на дребни пакетирани хранителни стоки.

1.2. Позиция № 2 – Схема № 17 – Част от  имот – публична общинска собственост с идентификатор 68134.702.1764, попадащ в улична регулация (тротоар) за първостепенна улица, находящ се между улиците „Марагидик“ и бул. “Ситняково“ срещу левия горен ъгъл на УПИ I – Т.И.С., кв. 181, местност „Подуяне – Редута“ в район “Слатина“, за поставяне на преместваем обект № 2 по Схема № 17, одобрена от Главния  архитект на СО с площ от 6 (шест) кв. м,  със специфично конкурсно условие: за продажба на дребни пакетирани нехранителни стоки.

2. Начална конкурсна (месечна) цена за имота:

2.1. Начална конкурсна цена за Позиция 1 по СХЕМА № 17 е 82,38 (осемдесет и два лева и тридесет и осем стотинки) без ДДС.
2.2. Начална конкурсна цена за Позиция 2 по СХЕМА № 17 е 82,38 (осемдесет и два лева и тридесет и осем стотинки) без ДДС.

3. Място и краен срок за закупуване на конкурсната документация: деловодството на район "Слатина", ет. 1, бул. „Шипченски проход" № 67, всеки работен ден от 08:30 часа до 17.00 часа на 30.09.2021 г. включително.

4. Място и краен срок за подаване на офертите за участие: деловодството на район "Слатина" – бул. „Шипченски проход" № 67, всеки работен ден от 08:30 часа до 17.00 часа на 30.09.2021 г. включително.

5. Цена на конкурсната документация: 60 (шестдесет) лева с включен ДДС, платими в касата на район „Слатина".

6. Гаранция за участие: 100 (сто) лева за всяка от позициите от конкурса, платими по банковата сметка на район „Слатина", посочена в конкурсната документацияили или в касата на СО – район“Слатина“.

7. Дата, място и час на провеждане на конкурса: 01.10.2021 г. – 14.00 часа, в заседателната зала на район „Слатина", бул. "Шипченски проход" № 67, ет. III, ст. 308.

8. Адрес и телефон на организатора: гр. София, бул. „Шипченски проход" № 67, тел. 02/ 872 01 14,  02/ 870-92-73


ГЕОРГИ ИЛИЕВ
Кмет на  СО – район „Слатина”

 

31.08.2021