„ДКЦ XX – София” ЕООД обявява конкурс за определяне на наемател на търговски обекти № 1 и № 3, аптеки

ОБЯВЛЕНИЕ

на основание Решение № 1/30.08.2021 г. на управителя на „Диагностично-консултативен център XX – София” ЕООД,

I. ВЗЕМАМ РЕШЕНИЕ

На 24.09.2021 г. от 09.00 ч., в „ДКЦ ХХ – София” ЕООД, находящ се на ул. „Ген. Стефан Тошев” № 15-17, да се проведе конкурс за определяне наемател на:

  1. Търговски  обект № 3 – Аптека, с вход от ул. “Ген. Стефан Тошев“ с площ от 94,80 м2 и прилежащи части – 17,26 м2
  2. Търговски обект № 1 – Аптека, с вход до централен вход на „ДКЦ ХХ – София” ЕООД, с площ от 100,38 м2 и прилежащи части – 66,66 м2

с дейност, неконкурентна на дейността на „ДКЦ XX – София” ЕООД, находящи се в сградата на "ДКЦ ХХ – София" ЕООД, гр. София, ул. „Ген. Стефан Тошев” № 15-17.

II. ОПРЕДЕЛЯМ

Срок на наемното отношение – 3 (три) години.

ПредназначениеТърговски обект № 1 – Аптека и Търговски обект № 3 – Аптека, с дейност, неконкурентна на дейността на, "ДКЦ ХХ – София" ЕООД.

Начална конкурсна цена за :

  1. Търговски  обект № 3 – Аптека е 4200,00 лв. без ДДС
    Размерът на консумативните разходи се определя съобразно „Методически указания” – Приложение № 1 от проект за договор за наем. част от конкурсната документация.
  2. Търговски обект № 1 – Аптека е 4220,00 лв. без ДДС
    Размерът на консумативните разходи се определя съобразно „Методически указания” – Приложение № 1 от проект за договор за наем, част от конкурсната документация.

Депозитът за участие е в размер на 10% от началната наемна цена и трябва да бъде внесен до деня. предхождащ датата на провеждане на конкурса по банкова сметка в „Общинска банка” АД, BIC: SOMBBGSF, IBAN: BG98SOMB91301025120201.

Цената на конкурсната документация е 30,00 лв. Конкурсната документация се получава в „ДКЦ ХХ – София” ЕООД, ул. „Ген. Стефан Тошев” № 15-17, кабинет 163, от момента на публикуване на решението в централен ежедневник, до 15.00 часа на деня, предхождащ датата на провеждане на конкурса срещу представен документ – платежно. Подробна информация за конкурса – в документацията за конкурса.

Оглед на обекта: Всеки работен ден от 10:00 до 12:00 часа до 23.09.2021 г. Огледът се извършва с представител на НАЕМОДАТЕЛЯ, а именно – Веселин Стойков, служител поддръжка сграда, телефон за контакти: 0878 419 207.

Писмените предложения се подават и приемат всеки работен ден от 10:00 ч. до 13:00 ч., с краен срок на подаване 24.09.2021 г. в „ДКЦ ХХ – София” ЕООД, кабинет № 163.


Любка Асенова,
Управител
02.09.2021