Район „Връбница” изменя срока за подаване на документи, както и деня и часа за разглеждане и оценяване на предложенията в конкурс за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, по обява от 16.07.2021 г., на район „Връбница“, за помещение, представляващо самостоятелна стая на последен етаж и част от покривното пространство – за разполагане на антенно оборудване

 

О Б Я В А

 

Столична община – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. „Б”, на основание Закона за общинската собственост, Наредбата за общинската собственост,  Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и Заповед № СОА21-РД 09-916/30.06.2021 г. на кмета на Столична община обявява конкурс за отдаване  под наем на имот – публична общинска собственост, като изменя срока за подаване на документи, както и деня и часа за разглеждане  и оценяване на предложенията в конкурс за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, обявен с обява  от  16.07.2021 г., на район   „Връбница“, както следва:

1. Предмет на конкурса – отдаване под наем на части от нежилищен  имот – публична общинска собственост; 

1.1. Помещение, с площ от 8 (осем) кв. м , представляващо самостоятелна стая на втори последен етаж, и част от покривното пространство с площ от 36 (тридесет и шест) кв. м от централната част от покрива за разполагане на антенно оборудване в сграда с идентификатор 12084.2700.2220.1 (кметство с. Волуяк) по КККР на с. Волуяк, одобрен със Заповед № РД-18-40/20.07.2011 г. на изпълнителния директор  на АГКК, с административен адрес: с. Волуяк, ул. „Зорница“ № 43, актуван с АПОС № 28/13.12.1996 г., със специфично конкурсно условие за стопанска дейност – разполагане на електронни съобщителни мрежи и изграждане на свързаната с тях инфраструктура.

2. Начална месечна конкурсна наемна цена, определена от сертифициран оценител, сключил Рамков договор със Столична община, съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на СО –  390,00 (триста и деветдесет) лева за месец, без ДДС.

3. Срок за отдаване под наем – 10 (десет) години.

4. Кандидатите задължително представят документ, доказващ безопасността на съоръженията.

Закупуването на конкурсната документация ще се извършва в сградата на СО – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, стая 104 до 16:00 ч. на 27.08.2021 г.

Цена на конкурсната документация е 60,00 лв. (шестдесет лева) с включен ДДС.

Гаранция за участие в конкурс 100,00 (сто лева) с вкл. ДДС.

Срок за подаване на документи до 16:00 ч. на 10.09.2021 г. в сградата на район „Връбница”, стая № 102.

Разглеждане и оценяване на предложенията на 13.09.202 1г. от 11:00 часа в сградата на район “Връбница”, стая № 402. Телефон за връзка: 02/495-77-47.

 

 

КМЕТ НА РАЙОН „ВРЪБНИЦА”
МЛАДЕН МЛАДЕНОВ 

                                                                                                              
23.08.2021