Район „Нови Искър“ обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на обособено помещение за стоматологичен кабинет в здравна служба, с. Локорско


OБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС
 

Столична община – район „Нови Искър“ в изпълнение на Заповед № СОА21-РД09-1119/06.08.2021 г. на Кмета на Столична община, на основание чл. 46, ал. 1, т. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 1, т. 2, чл. 30, ал. 1, чл. 31 и чл. 34, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 13 от Наредбата за общинската собственост, обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от имот – публична общинска собственост, ползван за стоматологичен кабинет, находящ се на територията на район „Нови Искър“ – с. Локорско“, а именно:

Обособено помещение за стоматологичен кабинет с площ от 14.50 кв.м, заедно с 2.20 кв.м прилежащи идеални части от общите такива, разположен в едноетажна сграда (здравна служба) с идентификатор 44224.5806.147.2,  със застроена площ от 75.00 кв.м., при съседи: 44224.5806.147 и 44224.5806.147.3, построена върху реална част от поземлен имот с идентификатор 44224.5806.147, с площ от 825 кв.м, целия с площ от 861 кв.м, попадаща в УПИ XII – селсавет, административна сграда от кв. 23, при съседи: 44224.5806.423, 44224.5806.146, 44224.5806.148 и 44224.5806.418 по действащия регулационен план на с. Локорско одобрен със Заповед № 74/15.03.1965 г. на зам.-председателя на ИК на СГНС, ЧИРП за кв. 23, одобрено със Заповед № 132/10.03.1975 г. на гл. инженер на София, актуван с акт № 3889/26.06.2014 г. за поправка за АПОС № 3805/22.01.2014 г. на Кмета на СО – район „Нови Искър“, вписан в Служба по вписванията, вх. рег. № 44614, том CVIII, № 48, имотни партиди 310879, с административен адрес: с. Локорско, ул. „Димитър Тошков“ № 23.

Началната конкурсна наемна цена – 82.00 лв. месечно без ДДС, определена от сертифициран оценител сключил рамков договор със Столична община.

Специфично конкурсно условие: за стоматологичен кабинет.

Закупуване на конкурсна документация и подаване на офертни предложения от фронт – офиса на Столична община - район „Нови Искър“, находящ се в гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121 (сградата на XXXI Meдицински център), цена: 60,00 лв. с вкл. ДДС, в срок – всеки работен ден от 07.09.2021 г. до 06.10.2021 г. от 08:30 ч. до 17:00 ч. включително.

Депозитът за участие в конкурса е в размер на 100,00 лв. и се внася в срока за подаване на офертни предложения по сметка на район „Нови Искър“ – IBAN: BG63 SOMB 9130 3324 9045 01, BIC: SOMB BGSF, Общинска банка АД или на касата на района.

Конкурсът ще се проведе на 07.10.2021 г. от 10:30 часа в заседателната зала на Столична община – район „Нови Искър“, с адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121 (XXXI – MЦ), ет. 3.

При неподадени оферти или при подадена една оферта, конкурсът ще бъде продължен с 15 (петнадесет) календарни дни.

Обявата е публикувана на сайта на СО: www.sofia.bg, на сайта на Столична община – район „Нови Искър“: www.novi-iskar.bg, на страниците на един национален ежедневник: вестник „24 часа“, както и на видно място в сградите на Столична община, на СО – район „Нови Искър“ и на кметство с. Локорско.

За информация: СО – район „Нови Искър“, отдел „УОСЖФ и РКТД“ – тел: 02/991 7333. Лице за контакт: инж. Мария Златарева, началник отдел.

 

07.09.2021