Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост, находяща се на партерния етаж в сградата на УПМБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД, предназначена за поставяне на 1 брой банкомат

ОБЯВА

 

Изпълнителният директор на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост, находяща се на партерния етаж в сградата на УПМБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД: площ от 1 кв. м, предназначена за поставяне на 1 брой терминално устройство ATM (банкомат).

Конкурсът ще се проведе на 20.09.2021 г., от 10:00 ч., в сградата на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД, Административен блок, стая № 3.
Срок на договора за отдаване под наем – 3 години.
Месечната наемна цена ще се заплаща от 1-во до 15-то число на текущия месец по банкова сметка – IBAN BG 22 SOMB 91301027529303; BIC SOMBBGSF;
Общинска банка – бул. „Мария-Луиза" № 88, или в касата на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД.

Оглед на помещенията ще се извършва от 09:00 до 16:00 часа, всеки работен ден, в дните от 30.08.2021 г. до 03.09.2021 г. включително, след представен документ за закупена документация.
Телефон за контакт: 02/8059263, отдел „Обществени поръчки” при УПМБАЛ – София „Свети Йоан Кръстител” ЕАД.

Конкурсната документация се получава всеки работен ден, от 09:00 до 16:00 часа, в дните от 30.08.2021 г. до 03.09.2021 г. включително, в стая № 6 – Административен блок на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД, след заплащане на цената в касата на лечебното заведение.
Документи за участие в конкурса се подават до 16:00 часа на 17.09.2021 г., в Деловодството на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД.
Депозит за участие в размера на: 100,00 лв. (сто лева). Депозитът се превежда по банкова сметка: IBAN BG 22 SOMB 91301027529303; BIC SOMBBGSF, Общинска банка – бул. „Мария-Луиза” № 88, или на ръка в касата на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД.
Цена на конкурсната документация: 10,00 лв. (десет лева) без ДДС.


 
26.08.2021