Район „Слатина” обявява конкурс за отдаване под наем на обекти № 1, № 2 и № 3 по Схема № 15 за разполагане на преместваеми обекти, находящи се на територията на район „Слатина”

 

ОБЯВЛЕНИЕ
 

Столична община – район „Слатина”, бул. "Шипченски проход" № 67, изпълнение на Заповед № СОА21-РД09-1139/12.08.2021 г. на Кмета на Столична община и на основание чл. 34 ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от поземлен имот, както следва:

1. Предмет на конкурса: „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на  части от поземлен имот - публична  общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти, находящи се на територията на СО – район „Слатина” по следните позиции:

1.1. Позиция № 1 – Схема № 15 – м. „Гео Милев – Подуяне – Редута”, район „Слатина”, на ъгъла на бул. “Ситняково“ и ул. „Гео Милев” АПОС № 1745/09.03.2018 г. – част от поземлен имот – публична общинска собственост за поставяне на преместваем обект с площ от 6 (шест) кв. м., с предназначение: продажба на дребни пакетирани нехранителни стоки (Обект № 1 по Схема № 15), попадащ в обхвата на поземлен имот с идентификатор 68134.703.1272, по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед РД-18-138/24.07.2017 г. на Изпълнителния директор на АГКК, със специфично конкурсно условие: за продажба на дребни пакетирани нехранителни стоки.

1.2. Позиция № 2 – Схема № 15 – м. „Гео Милев – Подуяне – Редута”, на ъгъла на бул. „Ситняково” и ул. „Гео Милев”, АПОС № 1745/09.03.2018 г. – част от поземлен имот – публична общинска собственост за поставяне на преместваем обект с площ от 6 (шест) кв. м., с предназначение: продажба на дребни  пакетирани хранителни стоки (Обект № 2 по Схема № 15), попадащ в обхвата на поземлен имот с идентификатор 68134.703.1272, по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед РД-18-138/24.07.2017 г. на Изпълнителния директор на АГКК, със специфично конкурсно условие: за продажба на дребни пакетирани хранителни стоки.

1.3. Позиция № 3 – Схема № 15 – м. „Гео Милев – Подуяне – Редута”, на ъгъла на бул. „Ситняково” и ул. „Гео Милев”, АПОС № 1745/09.03.2018 г. –  част от поземлен  имот – публична общинска собственост за поставяне на преместваем обект с площ от 6 (шест) кв. м., с предназначение: продажба на вестници и списания – (Обект № 3 по Схема № 15), попадащ в обхвата на поземлен имот с идентификатор 68134.703.1272, по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед РД-18-138/24.07.2017 г. на Изпълнителния директор на АГКК, със специфично конкурсно условие: за продажба на вестници и списания.

2. Начална конкурсна (месечна) цена за имота:

2.1. Начална конкурсна цена за Позиция 1 по СХЕМА № 15 е 84,54 (осемдесет и четири лева и петдесет и четири стотинки) без ДДС.
2.2. Начална конкурсна цена за Позиция 2 по СХЕМА № 15 е 84,54 (осемдесет и четири лева и петдесет и четири стотинки) без ДДС.
2.3. Начална конкурсна цена за Позиция 3 по СХЕМА № 15 е 79,46 (седемдесет и девет лева и четиридесет и шест стотинки) без ДДС.

3. Място и краен срок за закупуване на конкурсната документация: деловодството на район "Слатина", ет. 1, бул. „Шипченски проход" № 67, всеки работен ден от 08:30 часа до 17.00 часа на 30.09.2021 г. включително.

4. Място и краен срок за подаване на офертите за участие: деловодството на район "Слатина" – бул. „Шипченски проход" № 67, всеки работен ден от 08:30 часа до 17.00 часа на 30.09.2021 г. включително.

5. Цена на конкурсната документация: 60 (шестдесет) лева с включен ДДС, платими в касата на район „Слатина".

6. Гаранция за участие: 100 (сто) лева за всяка от позициите от конкурса, платими по банковата сметка на район „Слатина", посочена в конкурсната документацияили или в касата на СО – район“Слатина“.

7. Дата, място и час на провеждане на конкурса: 01.10.2021 г. – 14.00 часа, в заседателната зала на район „Слатина", бул. "Шипченски проход" № 67, ет. III, ст. 308.

8. Адрес и телефон на организатора: гр. София, бул. „Шипченски проход" № 67, тел. 02/ 872 01 14, 02/ 870 92 73

 

ГЕОРГИ ИЛИЕВ
Кмет на СО район „Слатина”

 

31.08.2021