Район „Красна поляна” обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години, на имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. София, р-н „Красна поляна”, с предназначение – за търговска или друга обслужваща дейност

ОБЯВА

CO – район „Красна поляна”, обявява процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години, на имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. София, СО – район „Красна поляна”, ул. “Кольо Фичето“ № 51, имот с идентификатор 68134.1107.296, с площ от 399,00 кв. м, за търговска или друга обслужваща дейност, с начална месечна конкурсна цена  – 1000 (хиляда) лева без ДДС.

Място за закупуване на конкурсната документация е сградата на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25, от 24.08.2021 г. до 23.09.2021 г. от 08:30 часа до 17:00 часа.

Конкурсни документи се подават в сградата на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25 – деловодство, от 24.08.2021 г. до 23.09.2021 г. от 08:30 часа до 17:00 часа.

Цена на конкурсната документация е 60 лв. с ДДС.

Гаранция за участие в конкурса е 200 лв.

Конкурсът ще се проведе в сградата на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25, на 24.09.2021 г. от 10:00 часа.

Телефон за връзка: 02 9 217 241.


 
24.08.2021