„ДКЦ VI – София” ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на имоти в сградата си: помещение (за магазин за оптика) и площи (за автомат за топли напитки и автомат за закуски), находящи се в гр. София, район „Илинден”


О Б Я В А

На основание чл. 27, ал. 3, във връзка с ал. 1 от Наредбата за общинските лечебни заведения на Столичен общински съвет, Заповед № 318/18.08.2021 г., Заповед № 319/18.08.2021 г. и Заповед № 320/18.08.2021 г. на управителя на „Диагностично-консултативен център VІ – София” ЕООД , ще се проведе конкурс за:

1. Отдаване под наем на имот, собственост на „Диагностично-консултативен център VІ – София” ЕООД, – ПОМЕЩЕНИЕ – магазин за оптика, находящ се в гр. София, район „Илинден”, сградата на „Диагностично-консултативен център VІ – София” ЕООД, находяща се в гр. София, ул. “Коньовица“ № 65 и разположен на първи етаж, във фоайето на корпус А в сградата на III ГОБ и „ДКЦ VI – София” ЕООД, със застроена площ и общи части 11,35 кв. м, със специфично конкурсно условие – магазин за оптика. При начална конкурсна цена за месечен наем 167 лева (сто шестдесет и седем лева), без ДДС.

2. Отдаване под наем на имот, собственост на „Диагностично-консултативен център VІ-София” ЕООД, представляващ два броя места с площ от по 1 кв. м за разполагане на автомат за топли напитки, находящи се в гр. София, район „Илинден”, сградата на „Диагностично-консултативен център VІ – София” ЕООД, находяща се в гр. София, ул. “Коньовица“ № 65 и разположен на първи (партерен) етаж, във фоайето на корпус А, до входа на НКБ в сградата на III ГОБ и „ДКЦ VI – София” ЕООД, със специфично конкурсно условие – автомат за топли напитки. При начална конкурсна цена за месечен наем 230 лева (двеста и тридесет лева), без ДДС.

3. Отдаване под наем на имот, собственост на „Диагностично-консултативен център VІ – София” ЕООД, представляващ площ от 1 кв. м за разполагане на автомат за закуски, находящ се в гр. София, район „Илинден”, сградата на „Диагностично-консултативен център VІ – София” ЕООД, находяща се в гр. София, ул. “Коньовица“ № 65 и разположен на първи (партерен) етаж, във фоайето на корпус А, до аптеката в сградата на III ГОБ и „ДКЦ VI – София” ЕООД, с площ  от 1 кв. м, със специфично конкурсно условие – автомат за закуски. При начална конкурсна цена за месечен наем 115 лева (сто и петнадесет лева), без ДДС.

Срок договор за наем  – 3 (три) години.

Депозит за участие, в размер на 50% от началната конкурсна месечна вноска, който се внася в касата на „Диагностично-консултативен център VІ – София” ЕООД, находяща се в сградата на лечебното заведение, ет. 2 до 16:30 часа на 14.09.2021 г.

Конкурсна документация – закупуват се всеки работен ден от 9:00 до 16:30 часа на 13.09.2021 г. от касата на лечебното заведение, на единична цена от 20 (двадесет) лева.

Срок и място за подаване на конкурсни предложения – до 16:30 часа на 14.09.2021 г. в деловодството на „Диагностично-консултативен център VІ – София” ЕООД, находящо се в сградата на лечебното заведение, ет. 3.

Срок за оглед на имотите – всеки работен ден от 30.08.2021 г. до 13.09.2021 г. от 9:00 часа до 16:30 часа.

Провеждане на конкурса – 9:30 часа на 16.09.2021 г. в сградата на „Диагностично-консултативен център VІ – София” ЕООД от конкурсна комисия, назначена със заповед на управителя на „Диагностично-консултативен център VІ – София” ЕООД.

Документи за участие в конкурсните процедури:
Заявление за участие; Административни сведения за участника; Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; респективно копие от документ за самоличност, когато участникът е физическо лице (заверени от участника копия); Когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците – юридически лица или еднолични търговци, представят удостоверение за актуално състояние, издадено през последните 6 месеца преди датата за подаване на офертата; Удостоверение за наличие или липса на задължения на основание чл. 87, ал. 6 от ДОПК (оригинал или нотариално заверено копие), издадени от НАП, не по-късно от един месец преди подаване на документи за участие в конкурса; Оригинал от квитанция за закупена конкурсна документация; Оригинал от платежния документ за внесен депозит за участие; Пълномощно, ако кандидатът участва в конкурса чрез свой представител; Декларация за извършен оглед; Анотация на фирмата (кратко представяне на дейността, която извършва участника, в свободен текст, няма специален образец) и референции, доказващи професионален опит; Декларация за липса на задължения към Столична община по наемни договори за общински имоти. Проект на договор, подписан и подпечатан от участника; Ценово предложение.

Участниците в конкурса за магазин за оптика следва да представят допълнително:
Диплома за висше образование с образователно-квалификационна степен магистър по професионално направление ”Медицина”, с призната специалност по "Очни болести" или от лице с професионална квалификация по професиите „Техник по очна оптика” или ”Оптик оптометрист” – за ръководителя на оптиката, и документ за стаж по специалността; сключен договор с лекар с призната специалност по "Очни болести", тогава, когато ще извършва здравна консултация по проблемите на зрението; документ за придобита професионална квалификация по специалността ”Техник по очна оптика”, ”Оптик оптометрист”, когато ще се извършва изработване и продажба на очила и материали за очна оптика; съответен документ за придобита правоспособност.

Критерии за оценяване на предложенията:

Класирането се извършва на база максимален брой събрани точки.
Критерии и методика:
А/ Предложена наемна цена – до 60 точки;
Б/ Професионален опит – до 40 точки.

Професионален опит – опит в разкриване и управление на магазини за оптика.
- Оценката е точкова и кандидатът, събрал най-много точки, се класира на първо място.
- Кандидатите получават точки по всеки критерий. Максималният възможен брой точки по всеки критерий е равен на числото, изразяващо процента на относителна тежест на този критерий към комплексната оценка. Общият брой точки на един кандидат се формира като сбор от точките, получени по всеки критерий, като възможният максимален брой точки е 100. За кандидати, получили равен брой точки, класирането в конкурса се извършва на база най-висока предложена наемна цена.

*Формула за изчисляване на точките (К):
К =К1+К2
*Формула за изчисляване на точките по точка А – К1

    К1= предложена от кандидата месечна наемна цена х 60
            най-висока предложена месечна наемна цена          
         
*Формула за изчисляване на точките по точка Б – К2
К2=       професионален опит на кандидата х 40
       най-голям предложен професионален опит

Изисквания към кандидатите:
В конкурса имат право да участват кандидати – български и/или чуждестранни физически и/или юридически лица, закупили конкурсна документация за участие в конкурса, внесли депозит за участие, регистрирани като търговец по българското законодателство или по законодателството на държава – членка на Европейския съюз. Ръководител на оптиката трябва да бъде лице с придобито висше образование с образователно квалификационна степен магистър по професионално направление ”Медицина” с призната специалност по "Очни болести" или от лице с професионална квалификация по професиите ”Техник по очна оптика” или ”Оптик оптометрист” и с най-малко една година стаж по специалността "Оптика" трябва да има сключен договор с лекар с призната специалност по "Очни болести", тогава, когато ще извършва здравна консултация по проблемите на зрението; Изработването и продажбата на очила и материали за очна оптика се извършват от лице с придобита професионална квалификация по специалността ”Техник по очна оптика”, ”Оптик оптометрист”; и отговарящи на следните изисквания:
• Лицето не е осъждано за престъпления, свързани с упражняване на професията му, за стопански престъпления или за умишлени престъпления срещу личността;
• Лицето да не е осъдено с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитирано за:
- престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 – чл. 260 от Наказателния кодекс;
- подкуп по чл. 301 – чл. 307 от Наказателния кодекс;
- за участие в организирана престъпна група по чл. 321 – чл. 321а от Наказателния кодекс;
- престъпление против собствеността по чл. 194 – чл. 217 от Наказателния кодекс;
- престъпление против стопанството по чл. 219 – чл. 252 от Наказателния кодекс;
• Да не е обявенов несъстоятелност;
• Да не е в производство по ликвидация или да не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;
• Да не е свързано лице с наемодателя или със служител на наемодателя на ръководна длъжност;
• Да не е в открито производство по несъстоятелност или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;
• Да не е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;
• Да няма парични задължения или към общината по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентните органи, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;
• Да не е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от НК;
• Кандидатът следва да отговаря на обявените в документацията за участие условия и изисквания. Кандидатът да е бил изправна страна по договори със Столична община или столичните районни администрации. Всеки кандидат участва в конкурса лично или чрез представител, след представяне на нотариално заверено пълномощно. Когато участника в конкурса е чуждестранно физическо или юридическо лице, офертата се подава на български език, а останалите документи се представят в превод.

27.08.2021