„Заводпроект” ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на имоти

26.02.2021

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на имоти

26.02.2021

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на имоти: сграда – резиденция, ресторант, полумасивна сграда

26.02.2021

Район „Банкя” обявява отдаване под наем на реална част от имот – публична общинска собственост, представляваща част от партерен етаж

26.02.2021

„ДКЦ V – София” ЕООД обявява процедура по отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост, с предназначение за „Дневен център за деца и/или младежи с увреждания“ (с приоритет аутистичен спектър)

24.02.2021

Район „Лозенец“ обявява удължаване срока за приемане на оферти с 15 дни във връзка с конкурс: Отдаване под наем за срок от 5 години на част от терен – публична общинска собственост, за разполагане на преместваем обект – павилион за търговия

23.02.2021

Район „Оборище” обявява провеждане на публично оповестен конкурс с предмет: „Отдаване под наем на недвижими имоти, частна общинска собственост, представляващи 4 (четири) броя магазини с №№ 3, 9, 11 и 12 за извършване на търговска дейност, с ползване на санитарно помещение, находящи се в пешеходен подлез на бул. „Ситняково“ (ъгъла с ул. "Оборище" 7)

23.02.2021

Столична община обявява конкурс за отдаване под наем на поземлен имот – частна общинска собственост, заедно с изградените в имота три броя сгради, м. в.з. “Драгалевци-стадиона”

23.02.2021

„ДКЦ XI – София” ЕООД обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост, намиращи се в сградата на ДКЦ – кабинети

18.02.2021

„ДКЦ XII – София” ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост

17.02.2021