„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на имоти: сграда – резиденция, ресторант, полумасивна сграда

Обява конкурс
 

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

1. Сграда – резиденция, ул. "Васил Априлов" № 4 с площ 1060,29 кв. м и 725 кв. м прилежащ терен, находящи се в гр. София, район "Оборище". Начална месечна наемна цена: 18 290,00 (осемнадесет хиляди двеста и деветдесет) лева без ДДС. Депозит: 18 290,00 (осемнадесет хиляди двеста и деветдесет) лв.;
2. Ресторант с идентификатор 68134.1002.94.2.91, на две нива, с обща площ 161,74 кв. м, находящ се на бул. „Витоша” №150, бл. 70, район „Триадица”, гр. София. Начална месечна наемна цена: 2 800,00 (две хиляди и осемстотин) лева без ДДС. Депозит: 2 800,00 (две хиляди и осемстотин) лв.
3. Полумасивна сграда на един етаж с площ 39 кв. м, находящ се на бул. "Сливница" № 117. гр. София. Начална месечна наемна цена: 165,00 (сто шестдесет и пет) лева без ДДС. Депозит: 165 лв. (сто шестдесет и пет) лв.

КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПО ДОКУМЕНТИ на 17.03.2021 г. от 10:00 часа в сградата на „Софийски имоти” ЕАД – гр. София, ул. ”Ген. Гурко” № 12.

Цената на един комплект конкурсна документация за всеки от посочените имоти е 6,00 лв. (шест лева) с вкл. ДДС, платима по една от следните банкови сметки на „Софийски имоти” ЕАД:

• IBAN – BG94 FINV 9150 10BG N004 82, BIC код на банката – FINVBGSF, „Първа инвестиционна банка” АД;

• IBAN – BG87 UNCR 7630 1007 5821 00, BIC код на банката – UNCRBGSF, УниКредит Булбанк” АД.

Конкурсна документация може да получите при представяне на платежен документ в офиса на „Софийски имоти” ЕАД, с адрес: гр. София, ул. ”Ген. Гурко” №12,  всеки работен ден от 27.02.2021 г. до 15.03.2021 г. включително, от 10:00 ч. до 16:00 ч.

Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса – 16.03.2021 г. от 09:00 ч.  до 17:00 ч., в деловодството на „Софийски имоти” ЕАД.

Оглед на имотите може да се извърши след закупуване на конкурсна документация всеки работен ден от 27.02.2021 г. до 15.03.2021 г. включително, от 10:00 ч. до 16:00 ч., по предварителна заявка на кандидатите.

За допълнителна информация: 02/937-78-78 и 02/937-78-52.

 

26.02.2021