„ДКЦ XII – София” ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост

ОБЯВА

 

„Диагностично-консултативен център XII – София” ЕООД, ЕИК 000689524, обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост, а именно:

Имот № 1: Кабинет № 51, намиращ се на третия етаж в База 2 на „ДКЦ XII – София” ЕООД, с адрес: град София, район „Люлин”, бул. „Проф. Александър Станишев” № 17, състоящ се от еднопространствено помещение, с обща площ от 10,37 кв. м, заедно с прилежащите му 0,9687% кв. м идеални части от общите части на сградата.
Предназначение: Кабинетът ще се ползва от индивидуална и/или групова практика за оказване на първична дентална помощ, а именно като дентален кабинет за прегледи, лечение и консултации.

Имот № 2: Площ от 2,00 кв. м, предназначена за поставяне на терминално устройство АТМ (банкомат) на главния вход на сградата на База 1, в която се помещава „ДКЦ XII – София” ЕООД, с адрес: град София, район „Люлин”, ул. „Кореняк” № 17.
Предназначение: за поставяне на терминално устройство АТМ (банкомат).

Имот № 3: Площи за поставяне на 110 броя рекламни съоръжения с медицинска насоченост, върху стените във фоайето и коридорите на двете сгради на „ДКЦ XII – София” ЕООД, намиращи се в град София: ул. „Кореняк” № 17 и  бул. „Александър Станишев“ № 17.
Предназначение: за поставяне на рекламни съоръжения с медицинска насоченост.

Имот № 4: Обособено помещение със санитарен възел, с обща площ от 50 кв. м, заедно с прилежащите му 1,09 кв. м от общите части на сградата, находящо се на приземния етаж на База 2, в която се помещава „ДКЦ XII – София” ЕООД, с адрес: град София, район „Люлин”, бул. „Проф. Александър Станишев” № 17, от северната страна на сградата, със самостоятелен вход.
Предназначение: Имотът ще се ползва като магазин за ортопедични продукти и помощни средства.

Имот № 5: Площ от 2 кв. м, предназначена за монтиране на 1 бр. вендинг машина – автомат за кафе и топли напитки, намираща се в коридора на първия етаж на База 1 в сградата, в която се помещава „ДКЦ XII – София” ЕООД, с адрес: град София, район „Люлин”, ул. „Кореняк” № 17.
Предназначение: за поставяне на 1 бр. вендинг машина – автомат за кафе и топли напитки.

Имот № 6: Площ от 2 кв. м, предназначена за монтиране на 1 бр. вендинг машина – автомат за кафе и топли напитки, намираща се в коридора на първия етаж, до централния вход вляво, на База 2 в сградата, в която се помещава „ДКЦ XII – София” ЕООД, с адрес: град София, район „Люлин”, бул. „Проф. Александър Станишев” № 17.
Предназначение: за поставяне на 1 бр. вендинг машина – автомат за кафе и топли напитки.

Срок на наемане на имотите: три години, считано от датата на подписване на договор за наем. Всеки участник може да кандидатства за отделен имот или за повече имоти.

Минимална наемна месечна цена: Определената начална месечна наемна цена за всеки един имот, под която участниците в конкурса не могат да слизат, е в размер на: За имот № 1  300,00 (триста) лева без ДДС. За имот № 2 – 200,00 (двеста) лева без ДДС. За имот № 3 – 520,00 (петстотин и двадесет лева) без ДДС. За имот № 4 – 360 (триста и шестдесет лева) без ДДС. За имот № 5 – 300,00 (триста) лева без ДДС. За имот № 6 – 300,00 (триста) лева без ДДС. В размера на месечната наемна цена за Имот № 1 и Имот № 4 не са включени разходите, свързани с ползването на имота. Техният размер се определя по методика, съобразена с Наредба за общинските лечебни заведения на СОС.

Депозитът за участие в конкурса е в размер на 100 (сто) за имот. Депозитът е вносим в срок до 13:00 часа на 12.03.2021 г. на каса или по банков път по следната банкова сметка на „Диагностично-консултативен център XII – София” ЕООД: Общинска банка АД; Банков код (BIC): SOMBBGSF; Банкова сметка (IBAN): BG52SOMB91301019308401. Ако участник кандидатства за повече от един имот, то следва да заплати депозит за всеки отделен имот.

Цена на конкурсната документация – 50  лв. без ДДС, платима в касата (ет. 3, ст. 65) на „ДКЦ  XII – София” ЕООД, не по-късно от 13:00 ч. на 12.03.2021 г.

Краен срок за подаване на документи за участие: 13:00 ч. на 12.03.2021 г. 

Общи условия към участниците и необходими документи: подробно описани в документацията за участие.

Всеки кандидат може да подаде само една оферта.

Критерий за оценяване на офертите: най-висока предложена наемна цена.

Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 15.03.2021 г. от 10:00 часа на следния адрес: град София, 1324, район „Люлин”, ж.к. „Люлин”, ул. „Кореняк” № 17, в сградата на „ДКЦ XII – София” ЕООД. В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти, срокът за подаване на офертите да бъде продължен. Краен срок за подаване на документи за участие при продължаване на срока за провеждане на конкурса и внасяне на депозит – 13:00 ч. на 01.04.2021 г. Повторният конкурс ще се проведе при същите условия и на същото място, като Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 02.04.2021 г. от 10:00 часа.  За справки тел: 02/ 9271435 – Иванка Атанасова.

 

 

Д-р В. Василев
Управител на „ДКЦ XII – София” ЕООД

17.02.2021