Район „Лозенец“ обявява удължаване срока за приемане на оферти с 15 дни във връзка с конкурс: Отдаване под наем за срок от 5 години на част от терен – публична общинска собственост, за разполагане на преместваем обект – павилион за търговия

ОБЯВЛЕНИЕ

Район „Лозенец“ – Столична община

На основание чл. 31, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, Заповед № СОА20-РД-09-4417/15.12.2020 г. на кмета на Столична община

 

О Б Я В Я В А М:

 

Удължаването срока за приемане на оферти с 15 дни във връзка с конкурс: Отдаване под наем за срок от 5 години на част  от терен – публична общинска собственост, за разполагане на преместваем обект – павилион за търговия,  площ от 15 кв. м, типов проект по одобрена схема от гл. архитект на СО, намиращ се между пл. „Велчова завера“, бул. „Свети Наум“ и бул. „Христо Смирненски“ до градинка.

Срок за получаване на оферти 11.03.2021 г., 17:00 ч. в деловодството на район „Лозенец“.

1. Начална месечна конкурсна цена – 327 лв. без ДДС.

2. Място за закупуване на конкурсната документация: гр. София, бул. „Васил Левски“ № 2, ет. 2, деловодство от 8:30 – 17:00 ч. до 10.03.2021 г. (вкл.).

3. Цена на конкурсната документация – 60 лв.

4. Гаранция за участие в конкурса – 100 лв.

5. Конкурсът ще се проведе на 11.03.2021 г. от 10:00 ч. в сградата на район „Лозенец“, ет. 7, зала 71.

За информация тел.: 02 865 94 36.

Удължаването да бъде обявено на сайта на район „Лозенец“, на таблото за обяви в сградата на района и в сградата на Столична община.

 

КОНСТАНТИН ПАВЛОВ
КМЕТ НА РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ“

23.02.2021