Столична община обявява конкурс за отдаване под наем на поземлен имот – частна общинска собственост, заедно с изградените в имота три броя сгради, м. в.з. “Драгалевци-стадиона”

В изпълнение на Решение № 546 по Протокол № 23 от 12.11.2020 г. на Столичен общински съвет Столична община 

ОБЯВЯВА

ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС ЗА:

 

Отдаване под наем на поземлен имот – частна общинска собственост, актуван с АЧОС № 3189/28.06.2018 г. на СО – район “Витоша”, с идентификатор 68134.1971.3367 с площ 54 890 кв. м, заедно с изградените в имота три броя сгради – съблекални, с идентификатори: 68134.1971.3367.1 със застроена площ 88 кв. м, 68134.1971.3367.2 със застроена площ 19 кв. м, 68134.1971.3367.3 със застроена площ 69 кв. м, попадащ в УПИ VIII – за спорт и озеленяване, кв. 149, м. в.з. “Драгалевци-стадиона” по действащия регулационен план, одобрен с Решение № 91 по Протокол № 23 от 19.03.2001 г. на СОС, при следните условия:

1. Срок за отдаване под наем на имота е 10 (десет) години.
2.
Начална месечна конкурсна наемна цена в размер на 5 388,00 (пет хиляди триста осемдесет и осем) лева без ДДС.
3.
Специфично конкурсно условие – за спортни дейности.
4. Условия, на които кандидатите за участие в конкурса следва да отговарят:

  • седалището и мястото за развиване на спортна дейност да е на територията на Столична община;

  • да нямат пресрочени задължения към Столична община;

  • да не са били страна по договор, сключен със Столична община, по който е било предоставено използването на спортни обекти или спортни съоръжения и договорът е бил развален по вина на лицето;

  • да не се явяват свързани лица по смисъла на § 1, т. 10 от Допълнителните разпоредби към Закона за физическото възпитание и спорта.

5. Участниците следва да представят:

  • програма за управление на спортния обект, която предвижда средства за заплащане на наема за срока на договора;

  • план за ползване на спортния обект за първите 5 (пет) години от срока на договора за наем и актуализиран план за останалия срок;

  • доказателства за възможностите за развитие на спортната дейност и за постигнатите спортни резултати;

  • предложение за броя пъти в годината, в които участникът ще предоставя безвъзмездно обекта за провеждане на Ученически игри за ученици, учащи се в училищата от района, за непрофесионални спортни събития за ученици/ младежи, организирани от Столична община, за организирани събития за деца/младежи с увреждания, различен социален статус (малцинствени групи) и етническа принадлежност.

6. Гаранция за участие в публично оповестения конкурс в размер на 500 (петстотин) лева без ДДС.

7. Конкурсните книжа, на стойност 10 (десет) лева без ДДС, ще се продават до 30.03.2021 г. от 10:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 16:00 часа, в последния ден от месеца от 10:00 до 12:00 часа на ул. „Париж” № 3, партер, стая 4, след заплащането им в стая 204 на същия адрес.

8. Срок за подаване на оферти – до 17:00 часа на 30.03.2021 г.
Публично оповестеният конкурс ще се проведе на 31.03.2021 г. от 10:00 часа на ул. „Париж” № 3, зала 109 на първи етаж.
Комисията разглежда офертите и взема решение на закрито заседание.

Допълнителна информация по конкурсната документация участниците в конкурса  могат да получат на следния адрес: ул. „Париж“ № 3, партерен етаж, стая 4, тел. 02/9377548, 02/9377374.

23.02.2021