Район „Оборище” обявява провеждане на публично оповестен конкурс с предмет: „Отдаване под наем на недвижими имоти, частна общинска собственост, представляващи 4 (четири) броя магазини с №№ 3, 9, 11 и 12 за извършване на търговска дейност, с ползване на санитарно помещение, находящи се в пешеходен подлез на бул. „Ситняково“ (ъгъла с ул. "Оборище" 7)

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Кметът на район „Оборище” – Столична община, обявява провеждане на публично оповестен конкурс в изпълнение Решение № 603/26.11.2020 г. на Столичния общински съвет и Заповед № СОА20-РД09-4495/17.12.2020 г. на кмета на Столична община на основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 19, ал. 1, ал. 2 и ал. З от Наредбата за общинската собственост и чл. 30, ал. 1 и чл. 31, ал. 1, ал. 2 и ал. З от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, за откриване на процедурата за провеждане на конкурс с предмет:

1. „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижими имоти, частна общинска собственост, представляващи 4 (четири) броя магазини с №№ 3, 9, 11 и 12 за извършване на търговска дейност, с ползване на санитарно помещение, находящи се в сграда с идентификатор 68134.409.185.1 (шест осем едно три четири точка четири нула девет точка едно осем пет точка едно), със застроена площ 714 (седемстотин и четиринадесет) кв. м, представляваща пешеходен подлез на бул. „Ситняково“ (ъгъла с ул. "Оборище“ 7) по кадастралната карта и кадастралние регистри, одобрени със Заповед № РД-18-45/09.07.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, а именно:

1.1. Самостоятелен обект с идентификатор 68134.409.185.1.3 (шест осем едно три четири точка четири нула девет точка едно осем пет точка едно точка три), със застроена площ 8,86 (осем цяло осемдесет и шест) кв. м, представляващ магазин № 3 по одобрен проект от 23.12.1999 година, актуван с АЧОС № 965 от 07.04.2011 г. на СО – район „Оборище“, с ползване на общо санитарно помещение (тоалетна) с идентификатор 68134.409.185.1.6 (шест осем едно три четири точка четири нула девет точка едно осем пет точка едно точка шест), със застроена площ 13,25 (тринадесет цяло двадесет и пет) кв. м, съгласно АЧОС № 968/07.04.2011 г. на СО – район „Оборище“;

1.2. Самостоятелен обект с идентификатор 68134,409.185.1.10 (шест осем едно три четири точка четири нула девет точка едно осем пет точка едно точка десет), със застроена площ 8,41 (осем цяло четиридесет и един) кв. м, представляващ магазин № 9 по одобрен проект от 23.12.1999 година, актуван с АЧОС № 972/07.04.2011 г. на СО – район „Оборище", с ползване на общо санитарно помещение (тоалетна) с идентификатор 68134.409.185.1.6 (шест осем едно три четири точка четири нула девет точка едно осем пет точка едно точка шест), със застроена площ 13,25 (тринадесет цяло двадесет и пет) кв. м, съгласно АЧОС № 968/07.04.2011 г. на СО – район „Оборище“;

1.3. Самостоятелен обект с идентификатор 68134.409.185.1.12 (шест осем едно три четири точка четири нула девет точка едно осем пет точка едно точка дванадесет), със застроена площ 8,41 (осем цяло четиридесет и един) кв. м, представляващ магазин № 11 по одобрен проект от 23.12.1999 година, актуван с АЧОС № 974/07.04.2011 г. на СО – район „Оборище“, с ползване на общо санитарно помещение (тоалетна) с идентификатор 68134.409.185.1.6 (шест осем едно три четири точка четири нула девет точка едно осем пет точка едно точка шест), със застроена площ 13,25 (тринадесет цяло двадесет и пет) кв. м, съгласно АЧОС № 968/07.04.2011 г. на СО – район „Оборище“;

1.4. Самостоятелен обект с идентификатор 68134.409.185.1.13 (шест осем едно три четири точка четири нула девет точка едно осем пет точка едно точка тринадесет), със застроена площ 8,41 (осем цяло четиридесет н един) кв. м, представляващ магазин № 12 по одобрен проект от 23.12.1999 година, актуван с АЧОС № 975/07.04.2011 г. на СО – район „Оборище“, с ползване на общо санитарно помещение (тоалетна) е идентификатор 68134.409.185.1.6 (шест осем едно три четири точка четири нула девет точка едно осем пет точка едно точка шест), със застроена площ 13,25 (тринадесет цяло двадесет и пет) кв. м, съгласно АЧОС № 968/07.04.2011 г. на СО – район „Оборище“.

Участниците в конкурса могат да участват за един или за повече магазини по свой избор, при спазване на специфичното конкурсно условие магазините да се ползват като търговски обекти.

2. Начална месечна конкурсна наемна цена:

• По т. 1.1. – магазин № 3 – 138,32 лева (сто тридесет и осем лева и тридесет и две стотинки) без ДДС;

• По т. 1.2. – магазин № 9 – 132,02 лева (сто тридесет и два лева и две стотинки) без ДДС;

• По т. 1.3. – магазин № 11 – 132,02 лева (сто тридесет и два лева и две стотинки) без ДДС;

• По т. 1.4. магазин № 12 – 132,02 лева (сто тридесет и два лева и две стотинки) без ДДС.

3. Място за закупуване на конкурсната документация – сградата на район „Оборище“ – СО, бул. „Мадрид" № 1, ет. I, каса, от 23.02.2021 г. до 24.03.2021 г. (включително) от 08:30 ч. до 17:00 ч. всеки работен ден.

4. Цена на конкурсната документация – 60 лв. (шестдесет лева) с включено ДДС.

5. Гаранция за участие в конкурса – 50 лв. (петдесет лева) поотделно за всеки самостоятелен магазин, за който се кандидатства.

6. Подаване на документи за участие – в сградата на район „Оборище“ – СО, бул. „Мадрид“ № 1, ет. I, гише „Правно обслужване" в Център за информация и услуги, срок на подаване от 23.02.2021 г. до 24.03.2021 г. (включително) от 08:30 ч. до 17:00 ч.

7. Оглед на общински имот, предмет на конкурса, може да бъде извършен всеки работен ден от 08:30 – 17:00 часа.

8. Конкурсът ще се проведе на 25.03.2021 г. в сградата на район „Оборище" – СО, ет. 2, заседателна зала, от 10:30 часа в закрито заседание.

9. В случай че в първоначално обявения срок. не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти ще бъде продължен с 15 (петнадесет) дни.

10. Критерии за оценка на предложенията: – най-висока предложена месечна наемна цена – 100 т.

За информация: район „Оборище“ – СО, отдел „Правно-нормативно обслужване, ОСДЕП“, тел. 02/8157639 и 02/8157636; отдел „Управление на общинската собственост и жилищния фонд“, тел. 02/8157644.

 

Кмет на район „Оборище“
Николай Александров

23.02.2021