„ДКЦ XI – София” ЕООД обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост, намиращи се в сградата на ДКЦ – кабинети

ОБЯВА

 

„Диагностично-консултативен център XI – София” ЕООД, ЕИК 000689517, обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост, намиращи се в сградата на ДКЦ-то, с адрес: град София, район „Възраждане”, ул. „Цар Симеон” № 145, а именно:

Имот 1: Кабинет № 7 (седем), на първи етаж, с площ от 17,63 кв. м, заедно с 3,005% идеални части от общите части на сградата.

Имот 2: Кабинет № 8 (осем), на първи етаж, с площ от 22,40 кв. м, заедно с 3,818%  идеални части от общите части на сградата.

Имот 3: Кабинет № 9 (девет), на първи етаж в сградата, с площ от 20,86 кв. м, заедно с 3,556% идеални части от общите части на сградата.

Имот 4: Кабинет № 10 (десет), на първи етаж в сградата, с площ от 26,26 кв. м, заедно с 4,476%  идеални части от общите части на сградата.

Имот 5: Кабинет № 12 (дванадесет), на първи етаж, с площ от 22,03 кв. м, заедно с 4,47%  идеални части от общите части на сградата.

Имот 6: Кабинет № 22 (двадесет и две), на втори етаж, с площ от 13,26 кв. м, заедно с 1,655% идеални части от общите части на сградата.

Имот 7: Кабинет № 28 (двадесет и осем), на втори етаж, с площ от 14,72 кв. м, заедно с 1,837% идеални части от общите части на сградата.

Предназначение на имотите: Имотите ще се ползват от индивидуални и/или групови практики за оказване на първична извънболнична медицинска помощ, а именно като лекарски кабинети за прегледи, лечение и консултации от общопрактикуващи лекари.

Имот № 1: Кабинет № 7, Имот 5: Кабинет № 12, Имот 6: Кабинет № 22 и Имот 7: Кабинет № 28 се отдават под наем само на лица, ползващи се с преференции по чл. 102 от ЗЛЗ.

Срок на наемане на имотите: три години, считано от 01.03.2021 г. за наематели с действащи договори за наем с ДКЦ-то или три години от датата на подписване на договор за наем за нови наематели.

Всеки участник може да кандидатства за отделен имот или за повече имоти.

Минимална наемна месечна цена: Определената начална месечна наемна цена за всеки един имот, под която участниците в конкурса не могат да слизат е в размер на: За Имот 1: Кабинет № 7 – 55 (петдесет и пет) лева без ДДС; За Имот 2: Кабинет № 8 – 165 (сто шестдесет и пет) лева без ДДС; За Имот 3: Кабинет 9 –165 (сто шестдесет и пет) лева без ДДС; За Имот 4: Кабинет № 10 – 165 (сто шестдесет и пет) лева без ДДС; За Имот 5: Кабинет № 12 – 69 (шестдесет и девет) лева без ДДС; За Имот 6: Кабинет № 22 – 42 (четиридесет и два лева) без ДДС; За Имот 7: Кабинет № 28 – 46 (четиридесет и шест) лева без ДДС. В размера на месечната наемна цена не са включени разходите, свързани с ползването на имота. Техният размер се определя по методика, съобразена с Наредба за общинските лечебни заведения на СОС.

Депозитът за участие в конкурса – няма.

Цена на конкурсната документация – 35 лв. с ДДС, платима в касата (ет. 3) на „ДКЦ  XI – София” ЕООД, не по-късно от 13:00 ч. на 11.03.2021 г.

Краен срок за подаване на документи за участие –13:00 ч. на 11.03.2021 г. 

Общи условия към участниците и необходими документи: подробно описани в документацията за участие.

Всеки кандидат може да подаде само една оферта.

Критерий за оценяване на офертите: най-висока предложена наемна цена.

Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 12.03.2021 г. от 13:00 часа на следния адрес: ул. „Цар Симеон” № 145, в сградата на „ДКЦ XI – София” ЕООД. В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти, срокът за подаване на офертите да бъде продължен. Краен срок за подаване на документи за участие при продължаване на срока за провеждане на конкурса – 13:00 ч. на 29.03.2021 г. Повторният конкурс ще се проведе при същите условия и на същото място, като Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 30.03.2021 г. от 13:00 часа.

За справки: телефон, Зоя Василева – специалист човешки ресурси в „ДКЦ XI – София” ЕООД.

 

Татяна Евтимова
Управител на „ДКЦ XI – София” ЕООД

18.02.2021