„ДКЦ V – София” ЕООД обявява процедура по отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост, с предназначение за „Дневен център за деца и/или младежи с увреждания“ (с приоритет аутистичен спектър)

   "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР V – София" ЕООД (ДКЦ5)
гр. София – 1700, Р-н „Студентски”, ул. “Акад. Стефан Младенов”, № 8, тел: /02/ 903 59 49, e-mail: dcc5_sofia@abv.bg

 

І. Откривам конкурс за отдаване под наем за срок от  5 (пет)  години обособена част от недвижим имот (обект),  намиращ се в сградата на „Диагностично-консултативен център V –  София” ЕООД с площ от  89,91 кв. м и 105,25 кв. м общи части.  Помещенията съставляват неделима част от отдавания под наем обект. Всеки участник може да участва само за целия обект и да предложи само едно предложение (оферта) без възможност за варианти в офертата.

ІІ. Описание на обекта: Обектът се отдава под наем за предоставяне на социална услуга „Дневен център за деца и/или младежи с увреждания“ (с приоритет аутистичен спектър), като наемодателят не осигурява на наемателя обзавеждане и оборудване за извършване на дейността. 

ІІІ. Началната месечна наемна цена на описания в т. І и т. ІІ обект е определена от независим, лицензиран експерт оценител и се равнява  855,00 (осемстотин петдесет и пет) лева без ДДС и  1 026,00 (хиляда двадесет и шест) лева с ДДС.

ІV. Общи и специални условия на конкурса и изисквания към кандидатите.

Наемателят следва за своя сметка и отговорност да се снабди с всички необходими разрешения и лицензии, свързани с извършвана от него дейност.

V. Време и начин за оглед на обекта: Лицата желаещи да участват в конкурса, могат да извършат оглед на обекта всеки работен ден, до крайната дата за подаване на офертите, от 9:00 до 12:30 часа,  като заявят предварително поне 1 работен ден по-рано това си желание пред г-жа Анелия Христова,  представител от администрацията на Диагностично-консултативния център, с когото се извършва огледа.

VI. Списък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатитеизложени в Раздел V от конкурсната документация.

VII. Размер и начин за плащане на таксата за получаване на документация за участие и мястото, където документацията може да се получи: Документацията може да бъде закупена от касата на “ДКЦ V –  София “ ЕООД, гр. София, 1700,  Р-н "Студентски", ул. “Акад. Стефан Младенов” № 8 от момента на публикуване на поканата в централен ежедневник до 12:00 часа на датата, предхождаща дата на провеждане на конкурса. Цената за закупуване на документацията е  25,00 (двадесет и пет)  лева без ДДС или  30,00 (тридесет) лева с включен ДДС.

VIII. Размер на депозита и условия за внасянето му: Депозитът за участие трябва да бъде внесен до 12:00 часа на деня, предхождащ датата на провеждане на конкурса по банкова сметка на „Диагностично-консултативен център V – София” ЕООД в ОБЩИНСКА БАНКА АД: BIC: BG48SOMB91301017817001 или в касата на дружеството. Допуска се и представянето на оригинал на банкова гаранция. Размерът на депозита е  300,00 (триста)  лева.

ІХ. Място, ден и час за провеждане на конкурса
Срокът за подаване на оферти за участие в конкурса е до 17:00 часа на 05.03.2021 г. Офертите се подават в запечатан непрозрачен плик в „Диагностично-консултативен център V – София” ЕООД, гр. София, 1700, Р-н "Студентски", ул. “Акад. Стефан Младенов” №8, отдел „Деловодство“. Офертите се подават лично от кандидата или от упълномощен негов представител.

Конкурсът започва от 11:00 ч.  на 08.03.2021 г. в сградата на „Диагностично-консултативен център V – София” ЕООД, етаж 2, каб. 57.  На отварянето на офертите могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители. Присъствието на участниците не е задължително и тяхното неявяване не спира провеждането на конкурса.

               

                                              

УПРАВИТЕЛ:
Д-р Вихрен Заяков

24.02.2021