Район "Сердика" обявява конкурс с предмет: „Столово хранене и бюфет – за организиране на ученическо столово хранене в 29. СУ „Кузман Шапкарев”

12.09.2019

Район "Надежда" обявява конкурс с предмет: Отдаване под наем на части от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващи ученически бюфет с помещение за разливно хранене

10.09.2019

Столична община обявява конкурс за учредяване на възмездно и безсрочно право на строеж върху недвижим имот – частна общинска собственост

10.09.2019

Район „Подуяне” обявява конкурс за отдаване под наем на търговски обекти – частна общинска собственост, за обществено хранене, търговска дейност и магазини

09.09.2019

Район "Подуяне" обявява конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот – терен, публична общинска собственост, част от тротоар – за “Ключарски услуги” (павилион)

05.09.2019

“ДКЦ V – София“ ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на обект – заведение за хранене, намиращ се на 1. етаж в сградата на дружеството

04.09.2019

Район „Банкя” обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имоти – частна общинска собственост – за поща, курортно бюро и поставяне на автомат за кафе

04.09.2019

„Пазари Изток“ ЕАД обявява търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, собственост на дружеството

04.09.2019

Район „Сердика“ обявява конкурс за нежилищни имоти – частна общинска собственост, с предназначение – за временен открит паркинг

30.08.2019

Район "Овча купел" обявява конкурс за част от имот – публична общинска собственост, разположен в сградата на 149. СУ “Иван Хаджийски”

30.08.2019