Столична община обявява конкурс за учредяване на възмездно и безсрочно право на строеж върху недвижим имот – частна общинска собственост

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

 

На основание чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС, чл. 56, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за общинска собственост, чл. 1, т. 6, чл. 4, ал. 4 и ал. 6, чл. 34, ал. 1 във връзка с чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, в изпълнение на влязло в сила Решение № 482 по Протокол № 79 от 11.07.2019 г. на Столичен общински съвет, Столична община открива публично оповестен конкурс № 4-СО-2019 за учредяване на възмездно и безсрочно право на строеж върху недвижим имот – частна общинска собственост, при следните условия:

1. Предмет на конкурса:

Предмет на настоящия конкурс е учредяване на възмездно и безсрочно право на строеж върху недвижим имот – частна общинска собственост, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3310 от 17.04.2019 г. на СО – район „Надежда”, вписан в Службата по вписвания на 22.05.2019 г., № 30, том LXXIII, рег. № 29642, дело № 22536, имотна партида 447577, представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.1386.2837 (шест осем едно три четири точка едно три осем шест точка две осем три седем) с площ 1 198 (хиляда сто деветдесет и осем) кв. м, находящ се в гр. София, СО – район „Надежда“, ул. „Епископ Евгени Босилков”, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, при съседи: 68134.1386.2092, 68134.1386.2549, 68134.1386.2838, 68134.1386.411, 68134.1386.2090 и 68134.1386.2502 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-48/12.10.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, изменена със Заповед № 18-2315/01.03.2019 г. на началника на СГКК, за който е отреден УПИ VIII-2548 за ЖС и ТП, кв. 18а, по действащия регулационен план на местност „Ж.к. "Надежда 1а и 1б”, одобрен с Решение № 408 по Протокол № 43 от 18.07.2013 г. и Решение № 637 по Протокол 52 от 21.11.2013 г. на Столичен общински съвет, за построяване на жилищна сграда с магазини и подземни гаражи, с обща разгъната застроена площ (РЗП), включително подземни етажи и етажи в подпокривното пространство над кота корниз, около 5 391,00 (пет хиляди триста деветдесет и един) кв. м, срещу пазарна цена на правото на строеж в размер на 842 388,00 (осемстотин четиридесет и две хиляди триста осемдесет и осем) лева, без включен ДДС, определена от сертифициран оценител, сключил рамков договор със СО, съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на СО и не по-ниска от данъчната му оценка и начален процент на обезщетение – 23,00 (двадесет и три процента) % от общата разгъната застроена площ на бъдещата сграда (5 391 кв. м, в това число надземна ЗП – 718,80 кв. м, РЗП – 4 193,00 кв. м и сутерен – 1 198,00 кв. м), доказани с одобрен проект на бъдещата сграда.

2. Условия на конкурса:

2.1. Заплащането на пазарната цена на правото на строеж да се извърши от суперфициара чрез обезщетение с равностойни жилищни обекти в новопостроената и въведена в експлоатация сграда със съответните паркоместа и гаражи, с обща разгъната застроена площ на обектите, съответстваща на достигнатия процент обезщетение, но не по-малко от 1 239,93 кв. м.

2.2. Жилищните обекти за обезщетение на СО да не бъдат разположени в подпокривното пространство.

2.3. Сградата, предмет на настоящия конкурс, да бъде завършена в цялост в следните срокове:

2.3.1. Проектна фаза – проектът да бъде разработен съгласно схематичните проектни решения, неразделна част от офертата на участника. Срок за проектиране до 7 месеца, срокът започва да тече от датата на предоставяне на изходни данни, необходими за проектиране, от СО – район „Надежда”, като това се удостоверява с двустранен приемно-предавателен протокол и включва следните етапи:

– В срок до 2 месеца от предоставянето на изходните данни да бъдат разработени и презицирани разпределения и фасади по част Архитектурна, конструктивни схеми по част Конструктивна както и част Геодезическа, които суперфициарът да предаде на Възложителя за съгласуване преди финализиране на проектната разработка в техническа фаза;

– В срок от 7 месеца от сключване на договора за отстъпване правото на строеж да бъде изготвен „технически проект” по всички части. В 7-месечния срок влиза и изготвянето на Комплексен доклад за oценка на съответствието на инвестиционния проект преди входиране на проекта за разглеждане от компетентния административен орган.

* В предложения срок не се включва времето за разглеждане на проектите от компетентния административен орган.

2.3.2. Срок за извършване на строителството и предоставяне на обектите на Столична община: до 24 (двадесет и четири) месеца.

* Срокът за строителство е от влизане в сила на разрешението за строеж до издаване на Констативен акт (Образец 15) за установяване годността за приемане на строежа.

2.4. Суперфициарът за своя сметка да изготви и съгласува инвестиционен проект във фаза „технически проект” по всички части и площообразуване на база визата за проектиране и предоставените изходни данни.

2.5. Суперфициарът за своя сметка да построи сградата и предаде готовите обекти във вид съгласно одобрения инвестиционен проект и в степен на завършеност по Българския държавен стандарт (БДС) – готови за обитаване, с вътрешни врати, с водомери и електромери, с подови настилки, съответстващи за различните помещения, гипсова мазилка и грундиране с латекс, в кухненския бокс – фаянс, мивка, кухненска батерия, в баните с тоалетна – теракот и фаянс, сифон, отдушник за вентилация, мивка, тоалетна, душ-комбиниран, тоалетна чиния с казанче, с разрешение за ползване на сградата.

3. Гаранцията за участие в публично оповестения конкурс е в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева.

Гаранцията за участие се внася в касата на Столична община или се превежда по банков път на името на Столична община, дирекция „Финанси“, по следната сметка на Столична община: IBAN: BG72SOMB91303333008301, BIC: SOMBBGSF. Наименование на банката: Общинска банка, клон "Врабча", ул. „Врабча“ № 6.

В банковото бордеро задължително се записва номерът на конкурса 4-СО-2019.

4. Място за получаване на конкурсната документация – дирекция „Обществени поръчки и концесии” – ул. „Париж” 3, партерен етаж, стая 4, след представяне на фактура за внесена сума за закупена документация.

5. Конкурсните книжа, на стойност 10 лв. без ДДС, ще се продават до 16.10.2019 г. от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа, в последния ден от месеца от 10.00 до 12.00 часа на ул.  “Париж” 3, партер, стая 4, след заплащането им в стая 204 на същия адрес.

6. Срок за подаване на оферти – до 16.10.2019 г. до 17.00 часа.

7. Публично оповестеният конкурс ще се проведе на 17.10.2019 г. от 14.00 часа на ул. „Париж” № 3, залата на първи етаж.

10.09.2019