Район "Подуяне" обявява конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот – терен, публична общинска собственост, част от тротоар – за “Ключарски услуги” (павилион)

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН “ПОДУЯНЕ”

п.к. 1517, гр. София, ул. "Плакалница" № 51, телефон 02/81-46-100, факс 02/84-71-871
http://www.poduiane.info/, e-mail: raion@poduiane.info

 

О Б Я В Л Е Н И Е


На основание Заповед № СОА18-РД98-50/29.11.2018 г. на кмета на Столична община, в изпълнение на Решение № 736 по Протокол № 63, т. 15 от 25.10.2018 г. на Столичен общински съвет и на основание чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл. 1, т. 2, чл. 30, ал. 1 и чл. 31 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет и чл. 46, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА, район „Подуяне” – Столична община обявява конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот – терен, публична общинска собственост, на територията на район „Подуяне” – СО, а именно:
ОБЕКТ – Районна схема: група 21, позиция № 2 – терен (част от тротоар) – 12,00 м2, гр. София, район „Подуяне“, кв. 148, м. „Суха река“, к-с „Ботевградско шосе“, ул. “Тодорини кукли” (срещу бл. 22).
Начална конкурсна цена за обекта: 100,00 лв. без ДДС или 120,00 лв. с вкл. ДДС за месец.
Срок за отдаване под наем на имота: 5 години.
Специфично конкурсно условие за обекта, което не може да бъде променяно: общинският имот ще бъде изполван за разполагане на преместваемо съоръжение (павилион) за “Ключарски услуги”.

Срок за отдаване под наем на имота: 5 (пет) години.
Цена на конкурсната документация: 30,00 лв. (тридесет лева) с ДДС.
Размер на гаранцията за участие в конкурса – 100,00 лв. (сто лeва) без ДДС.
Краен срок за закупуване на конкурсна документация – 17:00 ч. на 03.10.2019 г.
Място на закупуване на конкурсната документация – стая № 11, етаж I, в сградата на район „Подуяне” – ул. „Плакалница” № 51.
Краен срок за подаване на оферти за участие в конкурса: 17:00 ч. на 03.10.2019 г.
Място за подаване на оферти – Център за административно и информационно обслужване – етаж I в сградата на район „Подуяне” – ул. „Плакалница” № 51.
Конкурсът ще се проведе на 04.10.2019 г. от 10:00 ч. в стая 321, етаж ІІІ в сградата на районната администрация „Подуяне”.
Оглед на обекта, предмет на конкурса, може да се извършва всеки ден на място.
Адрес на организатора – гр. София , ул. „Плакалница” № 51.
Телефони за информация – 02/81-46-151, 02/81-46-168.


ЕВА  МИТОВА
КМЕТ НА РАЙОН “ПОДУЯНЕ”

05.09.2019