Район „Сердика“ обявява конкурс за нежилищни имоти – частна общинска собственост, с предназначение – за временен открит паркинг

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН “СЕРДИКА”

1202 – София, бул. "Княгиня Мария-Луиза" 88, тел: 921 8019; факс: 832 20 95, www.serdika.bg

 

Столична община – район „Сердика“, на основание чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и в изпълнение на Заповед № СОА19-РД09-1192/23.08.2019 г. и Заповед № СОА19-РД09-1425/08.12.2018 г. на кмета на Столична община

О Б Я В Я В А:

На 01.10.2019 г. oт 11:00 ч. в заседателната зала на СО – район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария-Луиза” № 88, ет. 4, ще се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем до започване на действия по реализиране на предвидените по подробния устройствен план мероприятия, но не повече от 10 (десет) години, нежилищни имоти – частна общинска собственост, на територията на СО – район „Сердика“, с предназначение: за временен открит паркинг.

Информация за обектите, предмет на конкурса:

Обект № 1 – поземлени имоти с идентификатори 68134.513.79 и 68134.513.80, с обща площ от 551.00 кв. м (актувани с АЧОС № 1865/20.03.2019 г. и АЧОС № 1864/20.03.2019 г.), находящи се в гр. София, ул. ”Черни лом” № 1 – 3, м. “Зона – В-17”, кв. 89, с начална конкурсна месечна наемна цена: 363.00 лв. без включено ДДС;

Обект № 2 – поземлен имот с идентификатор 68134.513.415, представляващ УПИ XIII-11, с площ 411.00 кв. м (актувани с АЧОС № 1867/20.03.2019 г.), находящ се в гр. София, ул. „Клокотница” № 61, кв. 22, с начална конкурсна месечна наемна цена: 271.00 лв. без включено ДДС;

Обект № 3 – поземлен имот с идентификатор 68134.507.1752, с площ от 4461.00 кв. м (актуван с АЧОС № 1780/25.02.2019 г.), находящ се в гр. София, ул. „Железопътна” без №, УПИ – I за ЖС, кв. 37а, с начална конкурсна месечна наемна цена: 1627.00 лв. без включено ДДС;

Обект № 4 – поземлен имот с идентификатор 68134.508.1337, с площ от 530.00 кв. м (актуван с АЧОС № 1888/09.04.2019 г.), находящ се в гр. София, ул. „258” № 4, м. „Орландовци – Малашевци част изток”, кв. 196, с начална конкурсна месечна наемна цена: 244.00 лв. без включено ДДС;

Обект № 5 – поземлен имот с идентификатор 68134.513.23, представляващ УПИ IV-33, с площ от 241.00 кв. м (актуван с АЧОС № 1887/09.04.2019 г.), находящ се в гр. София, ул. „Софроний Врачански” № 159, м. “Зона – В-17”, кв. 98, с начална конкурсна месечна наемна цена: 250.00 лв. без включено ДДС;

Обект № 6 – поземлен имот с идентификатор 68134.505.76, с площ от 2430.00 кв. м (актуван с АЧОС № 1656/06.04.2015 г.), находящ се в гр. София, ул. „Първа българска армия”, м. „Военна рампа – изток”, кв. 6, с начална конкурсна месечна наемна цена: 1247.00 лв. без включено ДДС;

Обект № 7 – поземлен имот с идентификатор 68134.512.200, с площ 359.00 кв. м (актуван с АЧОС № 1877/06.03.2019 г.), поземлен имот с идентификатор 68134.512.201, с площ 256.00 кв. м (актуван с АЧОС № 1885/09.04.2019 г.), поземлен имот с идентификатор 68134.512.202, с площ 373.00 кв. м, (актуван с АЧОС № 1886/09.04.2019 г.), както и реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.512.203, с площ 465.00 кв. м, съгласно схема за разполагане на временен паркинг на главен архитект на СО – район „Сердика“, целият с площ 8709.00 кв. м (актуван с АЧОС № 1889/09.04.2019 г.), находящи се съответно в гр. София, ул. „Генерал Столетов” № 41, 43, 45 и ул. „Иван Бигор“, с начална конкурсна месечна наемна цена: 957.00 лв. без включено ДДС;

Обект № 8 – поземлен имот с идентификатор 68134.512.239, с площ 349.00 кв. м (актуван с АЧОС № 1872/20.03.2019 г.), находящ се в гр. София, ул. „Китна” № 9, кв. 8, с начална конкурсна месечна наемна цена: 230.00 лв. без включено ДДС;

Обект № 9 – поземлен имот с идентификатор 68134.503.645, с площ от 403.00 кв. м (актуван с АЧОС № 1779/25.02.2019 г.), находящ се в гр. София, ул. „Лунна нощ” № 2,  кв. 24, с начална конкурсна месечна наемна цена: 120.00 лв. без включено ДДС;

Обект № 10 – поземлен имот с идентификатор 68134.503.652, с площ от 628.00 кв. м (актуван с АЧОС № 1873/20.03.2019 г.), находящ се в гр. София, „Крушица” № 1, кв. 19, с начална конкурсна месечна наемна цена: 187.00 лв. без включено ДДС;

Обект № 11 – поземлен имот с идентификатор 68134.507.1359, с площ от 949.00 кв. м (актуван с АЧОС № 1874/20.03.2019 г.), находящ се в гр. София, ул. „Старата воденица”, м. „Орландовци" – "Малашевци”, кв. 16, с начална конкурсна месечна наемна цена: 403.00 лв. без включено ДДС;

Обект № 12 – поземлен имот с идентификатор 68134.507.1706, с площ 730.00 кв. м (актуван с АЧОС № 1875/20.03.2019 г.), находящ се в гр. София, ул. „Старата воденица”, м. „Орландовци" – "Малашевци”, кв. 16, с начална конкурсна месечна наемна цена: 310.00 лв. без включено ДДС;

Обект № 13 – поземлен имот с идентификатор 68134.510.207, с площ от 407.00 кв. м (актуван с АЧОС № 1689/28.09.2015 г.), находящ се в гр. София, ул. „Кирил Пърличев” № 15, с начална конкурсна месечна наемна цена: 184.00 лв. без включено ДДС;

Начална месечна наемна цена (НМНЦ): посочена за съответния обект.

Гаранция за участие: 100.00 лв. за всеки отделен обект, внесени по сметка на СО – район „Сердика”: BG49SОMB91303327755001, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка, ФЦ Мария Луиза, в срока, определен за представяне на офертите.

Цена на конкурсната документация: 60.00 лв. с ДДС. Заплаща се на касата на СО – район “Сердика” – гр. София, бул. “Княгиня Мария-Луиза” № 88, ет. 2, ст. 214, всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч. или по банков път по банкова сметка: IBAN: BG58SОMB91303127755001, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка, ФЦ Мария Луиза. Конкурсната документация се получава от деловодството на район „Сердика”, ет. 2, ст. 225.

Краен срок за закупуване на конкурсната документация: до 12.00 ч. на 30.09.2019 г.  

Краен срок за представяне на офертите: 17.00 ч. на 30.09.2019 г. в деловодството на СО – район „Сердика” ет. 2, ст. 225.

За всеки отделен обект се участва с отделна конкурсна документация и се заплаща отделна гаранция за участие.

Адрес и телефон на организатора: СО – район „Сердика”, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 88, тел. 931 51 18, 921 80 41, лице за контакт: Красимир Александров.

 

30.08.2019