Район „Подуяне” обявява конкурс за отдаване под наем на търговски обекти – частна общинска собственост, за обществено хранене, търговска дейност и магазини

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

РАЙОН "ПОДУЯНЕ"

п.к. 1517, гр. София, ул. "Плакалница" № 51, тел. 02/81-46-100, факс 02/847-18-71

http://www.poduiane.info/, e-mail: raion@poduiane.info


О Б Я В Л Е Н И Е

СО – район „Подуяне”, на основание разпоредбите на Закона за общинската собственост, Наредбата за общинската собственост на СОС, Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, Заповед № СОА19-РД09-1189/23.08.2019 г. на кмета на Столична община, район „Подуяне” – Столична община, обявява конкурс за отдаване под наем на търговски обекти – частна общинска собственост, на територията на район „Подуяне“ – СО, както следва:

ОБЕКТ № 1 – Едноетажна сграда „за обществено хранене“, самостоятелен обект с идентификатор 68134.609.327.1, с площ 126,00 м2, гр. София, СО – район „Подуяне“, ул. „Ст. Доспевски“ № 68, ПИ 68134.609.327 със съставен АчОС № 3074/06.12.2018 г.
Начална конкурсна цена за обекта: 875,70 лв. без ДДС или 1050,84 лв. с вкл. ДДС.
Срок за отдаване под наем на имота: 5 години.
Специфично конкурсно условие – имотът се отдава под наем с предназначение: „За обществено хранене“.

ОБЕКТ № 2 – Едноетажна сграда „за търговска дейност“, самостоятелен обект с идентификатор 68134.609.520.1.1, с площ 56,00 м2, гр. София, СО – район „Подуяне“, ул. „Княгиня Тамара“ № 48, ПИ 68134.609.520 със съставен АчОС № 3075/06.12.2018 г.
Начална конкурсна цена за обекта: 339,36 лв. без ДДС или 407,23 лв. с вкл. ДДС.
Срок за отдаване под наем на имота: 5 години.
Специфично конкурсно условие – имотът се отдава под наем с предназначение: „за търговска дейност“.

ОБЕКТ № 3 – Магазин, представляващ самостоятелен обект в сграда самостоятелен обект с идентификатор 68134.604.639.4.85 с площ 48,15 м2, гр. София, СО – район „Подуяне“, ж.к. „Суха река“, бл. 11, вх. В, ет. 1 със съставен АчОС № 3117/05.12.2018 г.
Начална конкурсна цена за обекта: 347,16 лв. без ДДС или 416,59 лв. с вкл. ДДС.
Срок за отдаване под наем на имота: 5 години.
Специфично конкурсно условие – имотът се отдава под наем с предназначение: „магазин“.

ОБЕКТ № 4 – Магазин № 3, представляващ самостоятелен обект в сграда самостоятелен обект с идентификатор 68134.619.14.1.24 с площ 127,97 м2, гр. София, СО – район „Подуяне“, ж.к. „Левски – зона В“, бл. 5, вх. А, ет. 1 със съставен АчОС № 3069/05.11.2018 г.
Начална конкурсна цена за обекта: 734,55 лв. без ДДС или 881,46 лв. с вкл. ДДС.
Срок за отдаване под наем на имота: 5 години.
Специфично конкурсно условие – имотът се отдава под наем с предназначение: „магазин“.
 
СО – район „Подуяне” кани всички заинтересовани лица да участват в конкурса.

Цена на конкурсната документация: 50,00 лв. (петдесет лева) с ДДС.
Размер на гаранцията за участие в конкурса е 300,00 лв. (триста лева).

Краен срок за закупуване на конкурсна документация – 17,00 ч. на 09.10.2019 г.
Място на закупуване на конкурсната документация – Център за административно и информационно обслужване – етаж I в сградата на район „Подуяне” – ул. „Плакалница” № 51.
Краен срок за подаване на оферти за участие в конкурса – 17,00 ч. на 09.10.2019 г.
Място за подаване на оферти – Център за административно и информационно обслужване – етаж I в сградата на район „Подуяне” – ул. „Плакалница” № 51.
Конкурсът ще се проведе на 10.10.2019 г. от 10.00 ч. в стая 321, етаж ІІІ в сградата на районна администрация „Подуяне”.
Адрес на организатора – гр. София , ул. „Плакалница” № 51.
Телефони за информация – 02/81-46-151; 02/81-46-168.

 

ЕВА  МИТОВА
КМЕТ НА РАЙОН “ПОДУЯНЕ”

09.09.2019