Район „Банкя” обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имоти – частна общинска собственост – за поща, курортно бюро и поставяне на автомат за кафе

1320 – гр. Банкя, ул. „Цар Симеон” № 1;
тел: 02/997-71-06, факс: 02/997-71-63, е-mail: bankva@bankva.bg

ОБЯВА

СО – район „Банкя” – гр. Банкя, ул. „Цар Симеон" № 1, тел.: 02/99-77-12/8/ в изпълнение на Заповед с № СОА19-РД09-1190/23.08.2019 г. на кмета на Столична община (вх. № към РБН19-ВК08-328/2/26.08.2019 г.) на основание чл. 14, ал. 1, 2, 3 от Закона за общинска собственост, чл. 19, aл. 1, 2, 3 от Наредбата за общинската собственост, чл. 1, т. 1, чл. 30, ал. 3 и чл. 31, от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС обявява публично оповестен конкурс с предмет:

Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от помещение в сграда – частна общинска собственост, цялата с площ 122 кв. м, актувана с АчОС № 1254/24.02.2015 г. на СО – район „Банкя" с идентификатор: 02659.2195.742.1 по КККР, одобрени със Заповед № РД18-13/17.01.2012 г. на ИД на АГКК, разположена в ПИ с идентификатор: 02659.2195.742 с площ 698 м2, находящ се в район „Банкя", УПИ IV – за поща и курортно бюро, кв. 81, ул. „Александър Стамболийски", както следва: Част от помещение вляво от входа на сградата с площ 1,00 (един) м2 – за поставяне на автомат за кафе.

Начална месечна конкурсна наемна цена в размер на 50.00 (петдесет) лв., без ДДС.

Място за закупуване на конкурсната документация – сградата на СО – район „Банкя”, отдел УОСЖФРКТД, ет. 3, стая №304, срещу 60 (шестдесет) лева с ДДС, внесени в касата на районната администрация за 1 бр. от документацията, считано от 04.09.2019 г. до 03.10.2019 г. – 16:00 ч., а при удължаване срока на конкурса – до 18.10.2019 г. Срок за закупуване на конкурсната документация –до 03.10.2019 г., а при удължаване срока на конкурса – до 18.10.2019 г.

Срок за подаване на оферти за участие в конкурса –до 03.10. 2019 г. – 16.00 часа в деловодството на район „Банкя" гр. Банкя, ул. ”Цар Симеон" № 1, а при удължаване срока на конкурса –до 18.10.2019 г.

Гаранция за участие в конкурса – парична сума в размер на 200 лв., без ДДС вносима в касата на районната администрация в срок до 03.10.2019 г. – 16:00 часа, а при удължаване срока на конкурса – до 18.10.2019 г.

Място, дата и час на провеждане на конкурса – район "Банкя", ул. „Цар Симеон" № 1 – 04.10.2019 г. – 10:00 часа, а при удължаване срока на конкурса – 21.10.2019 г. – 10:00 часа.

04.09.2019