Район "Надежда" обявява конкурс с предмет: Отдаване под наем на части от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващи ученически бюфет с помещение за разливно хранене

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „НАДЕЖДА”, организира и провежда конкурс със специфично конкурсно условие на основание разпоредбите на Закона за общинската собственост, Наредбата за общинската собственост на СОС, Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, Решение № 503/22.06.2006 г. на СОС, Заповед № СОА19-РД09-1070/30.07.2019 г. на кмета на Столична община и Заповед № РНД19-РД56-222/01.08.2019 г. на кмета на СО – район „Надежда“, с предмет: Отдаване под наем за срок от 5 (пет) календарни години на части от недвижим имот – публична общинска собственост, съгласно АОС № 2041 от 04.02.2013 г., разположени в сградата на 153. Спортно училище „Неофит Рилски“, с адрес: гр. София, район „Надежда“, ул. „Народни будители“ № 2, УПИ I – „за училище“, кв. 9, м. „Момкова махала" – "Свобода“, сграда с идентификатор 68134.1377.1219.2, представляващи: ученически бюфет с помещение за разливно хранене с площ 38,00 кв. м, за ученическо столово хранене.

1. Месечна наемна цена: 21,00лв. (двадесет и един лева) без ДДС.

2. Място за закупуване на конкурсната документация: СО – район "Надежда", гр. София ул. "Кирил Дрангов”, № 55, стая 101.

Конкурсната документация може да бъде закупена и по банков път по сметка на СО – район „Надежда ", IBAN: BG76SOMB91303124911801, BIC: SOMBBGSF при „Общинска банка“ АД – клон „Денкоглу“.

3. Цена на конкурсната документация: 60,00 (шестдесет) лева с ДДС.

4. Гаранция за участие в конкурса: 100,00 (сто) лева.

5. Място за подаване на оферти: админ. сграда на СО – район „Надежда“, адрес: гр. София, район „Надежда“, ул. "Кирил Дрангов" 55, етаж.1 – фронтофис.

6. Срок за закупуване на документацията за участие и подаване на оферти: от 08:30 часа на 11.09.2019 г. до 17:00 часа на 25.09.2019 г. (включително).

7. Оглед на обектите: всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00 часа след предварителна заявка на тел: 0877496749.

8. Дата, място и час на провеждане на конкурса:  26.09.2019 г. от 10:00 ч. в сградата на СО – район „Надежда“, адрес: гр. София, район „Надежда“, ул. „Кирил Дрангов“  № 55, ет. 3,  заседателна зала.

9. Документацията за участие е публикувана в сайта на СО – район „Надежда“: http://www.so-nadejda.com/

За информация: тел. 02 495-11-49, 02/495-17-98, отдел ПНО при СО – район „Надежда“, адрес: гр. София, район „Надежда“, ул. „Кирил Дрангов“  № 55.

10.09.2019