“ДКЦ V – София“ ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на обект – заведение за хранене, намиращ се на 1. етаж в сградата на дружеството

„Диагностично-консултативен център V – София” ЕООД (ДКЦ 5)
гр. София, 1700, район "Студентски", ул. "Акад. Стефан Младенов" № 8, тел. 02 868 20 13

ОБЯВА

Откривам конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обект – заведение за хранене, включващ помещения № 4 и № 14, намиращи се на 1. етаж в сградата на „Диагностично-консултативен център V – София” ЕООД.

Описание на обектите: Помещение №4 е с функционално предназначение – „Зала за консумация със зона за обслужване на клиенти“ и площ от 93,55 м2, Помещение №14 е с функционално предназначение – „Миялно помещение“ и площ от 17,58  м2, заедно с 5,59 м2 ид.ч. от общите части на сградата.
Началната месечна наемна цена на описания в т. 1 и т. II обект е определена от независим, лицензиран експерт оценител и се равнява на 749,60 лева на месец без ДДС, като в това число наемът за Помещение № 4 е 655,00 лв. на месец, а за помещение № 14 е 94,60 лв. на месец.
Общи и специални условия на конкурса и изисквания към кандидатите.

Двете помещения се отдават под наем за да се ползват за търговски обект – заведение за хранене. Отдавания под наем обект не разполага със собствено кухненско и столово обзавеждане за функционирането му като заведение за хранене.

Наемателят следва да използва наетия обект само и единствено по предназначението, за което се отдава под наем.

Наемателят следва да осигури изцяло за своя сметка съответстващо оборудване и обзавеждане, необходимо за функционирането на заведението.

Наемателят следва за своя сметка и отговорност да се снабди с всички необходими разрешения, свързани с извършването на неговата дейност в обекта, в случай че такива са необходими.

Дейността на обекта не трябва да създава пречки при работата на Диагностично-консултативния център.

Наемателят следва да достави и да монтира локална смукателна вентилационна инсталация с технически характеристики, достатъчни за задоволяване нуждите на обекта.

Време и начин за оглед на обекта: Лицата, желаещи да участват в конкурса, могат да извършат оглед на обекта всеки работен ден (до крайната дата за подаване на офертите) от 9:00 до 12:30 часа, като заявят това си желание пред г-жа Анелия Христова, завеждаш "Личен състав" и представител от администрацията на Диагностично-консултативния център, с когото се извършва огледа.
Списък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите – изложени в Раздел V от конкурсната документация.
Размер и начин за плащане на таксата за получаване на документация за участие и мястото, където документацията може да се получи: Документацията може да бъде закупена от касата на “ДКЦ V – София “ ЕООД, гр. София, 1700, р-н "Студентски", ул. “Акад. Стефан Младенов” № 8 от момента на публикуване на поканата в централен ежедневник до 12:00 часа на деня, предхождащ датата на провеждане на конкурса. Цената за закупуване на документацията е 25 лева без ДДС или 30 лева с включен ДДС.

Размер на депозита и условия за внасянето му: Депозитът за участие трябва да бъде внесен до деня, предхождащ датата на провеждане на конкурса, по банкова сметка на „Диагностично-консултативен център V – София” ЕООД в ОБЩИНСКА БАНКА АД: BIC: BG48SOMB91301017817001 или в касата на дружеството. Допуска се и представянето на оригинал на банкова гаранция. Размерът на депозита е, както следва: 374,00 лева (триста седемдесет и четири лева и нула стотинки).

IX. Място, ден и час за провеждане на конкурса

Срока за подаване на оферти за участие в конкурса е до 14:00 часа на 27.09.2019 г.
Офертите се подават в запечатан непрозрачен плик в „Диагностично-консултативен център V – София” ЕООД, гр. София 1700, р-н Студентски, ул. “Акад. Стефан Младенов” № 8, отдел „Деловодство“.
Офертите се подават лично от кандидата или от упълномощен негов представител.

Конкурсът започва от 11:00 часа на 30.09.2019 г. в сградата на „Диагностично-консултативен център V – София” ЕООД, етаж 2, каб. 57.
На отварянето на офертите могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители.
Присъствието на участниците не е задължително и тяхното неявяване не спира провеждането на конкурса.


Управител: д-р Вихрен Заяков

04.09.2019