“Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на терени, предназначени за извършване на търговска дейност, находящи се на пазари „Княжево" – "Звездица“, “Павлово“, район „Студентски“ и „Римска стена“

03.12.2018

“Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на търговски обекти (павилиони, магазини, мазета, складове, халета), находящи се на пазари „Римска стена“, „Ситняково“, „Слатина“, „Подход към ТУ“, „Зад ИСК към УНСС“, „Бъкстон“, „Драгалевци“, „Пред бл. 58 – "Студентски град“, „Княжево" – "Звездица“

03.12.2018

“Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на маси за сергийна търговия, находящи се на пазари „Слатина”, „Павлово”, „Симеоново”, „Сребърна” и „Драгалевци”

03.12.2018

Район „Люлин“ обявява удължаване на срока на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на свободен нежилищен имот с предназначение за склад и магазин

29.11.2018

Район „Нови Искър” удължава конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на следния имот – публична общинска собственост, находящ се на територията на район „Нови Искър”, представляващ лекарски кабинет с манипулационна"

29.11.2018

Столична община обявява търг с явно наддаване за продажбата на вещи – отпадъци, получени в резултат от дейности по третиране на битови отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), находящи се на площадката на Завод за механично-биологично третиране на отпадъци с производство на RDF „Садината“, ИБТ „Хан Богров”, с. Яна

23.11.2018

Район „Панчарево“ провежда публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на реални части от недвижими имоти – публична общинска собственост, находящи се на територията на район „Панчарево“ – СО, за поставяне на преместваеми обекти (павилиони), със специфично конкурсно условие „за лотарийни игри“

19.11.2018

Район „Нови Искър” обявява конкурс за: "Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на имот – частна общинска собственост, находящ се на територията на район „Нови Искър“, гр. Нови Искър"

19.11.2018

Район „Кремиковци” обявява конкурс за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, находящ се на територията на район „Кремиковци”, за кафе-сладкарница

16.11.2018

СО – район „Илинден”, продължава конкурс за отдаване под наем на обособени части от имоти – помещения публична общинска собственост – за организиране на ученическото столово хранене в общински училища

15.11.2018