Район „Кремиковци” обявява конкурс за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, находящ се на територията на район „Кремиковци”, за кафе-сладкарница

На основание чл. 14, ал. 7 във връзка с ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 13, ал. 1 и 4 от Наредбата за общинската собственост, чл. 30, ал. 1 и чл. 31 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и Заповед № СОА18-РД98-44/23.10.18 г.

ОБЯВЯВА КОНКУРС

1. За отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, находящ се на територията на район „Кремиковци”, сьгласно обявата на информационното табло на района, представляващ:

Помещение с обща площ от 139,96 кв. м, находящо се в сградата на кметство Ботунец с идентификатор 68134.8360.513.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.8360.513, с местонахождение: гр. София, кв. "Ботунец", район „Кремиковци”.

Начална конкурсна цена – 285,00 лв./месец без ДДС.

Специфично конкурсно условие: за кафе-сладкарница.

ОБЩА ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Върху наемната цена на обекта ще се начислява ДДС.
2. Цена на конкурсната документация: 60.00 лв. с ДДС.
3. Гаранция за участие в конкурса: 120.00 лв.
4. Място за закупуване на конкурсната документация: Център за административно и информационно обслужване район „Кремиковци", кв. "Ботунец" 1870, ул. "Челопешко шосе" № 267, вх. Б, ет. 1, всеки работен ден от 16.11.2018 г. до 17.12.2018 г. включително от 8.30 до 16.30 часа.

5. Място и краен срок за подаване на офертите за участие (лично или чрез пълномощник): Център за административно и информационно обслужване – район „Кремиковци", кв. "Ботунец" – 1870, ул. "Челопешко шосе" № 267, вх. Б , ет. 1, от 16.11.2018 г. до 17.12.2018 г. включително – всеки работен ден от 8.30 до 16.30 часа.

6. Място, дата и час за провеждане на конкурса:

- Район „Кремиковци”, кв. "Ботунец" – 1870, ул. „Челопешко шосе” № 267, вх. Б, ет. 1 на 18.12.2018 г. от 10:30 часа.

7. Организатор на конкурса:

СО - район „Кремиковци", кв. "Ботунец" 1870, тел. 02/994-52-61, e-mail: sokre@abv.bg


 

16.11.2018