Столична община обявява търг с явно наддаване за продажбата на вещи – отпадъци, получени в резултат от дейности по третиране на битови отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), находящи се на площадката на Завод за механично-биологично третиране на отпадъци с производство на RDF „Садината“, ИБТ „Хан Богров”, с. Яна

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА

На основание чл. 108 от Наредбата за общинската собственост на Столичен общински съвет, чл. 1, т. 9 и Глава пета от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет, в изпълнение на Решение № 70 по Протокол № 5, т. 11 от 17.12.2015 г. във връзка с Решение № 446 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г. на Столичен общински съвет, Столична община открива търг с явно наддаване за сключване на договор за продажба на движими вещи – отпадъци при следните условия:

1. Описание на обекта на търга с явно наддаване

Предмет на настоящия търг с явно наддаване е продажбата на вещи – отпадъци, получени в резултат от дейности по третиране на битови отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), находящи се на площадката на Завод за механично-биологично третиране на отпадъци с производство на RDF „Садината“, ИБТ „Хан Богров”,  с. Яна,  по  позиции,  както следва:

Позиция №

Наименование на вещта – отпадък

Код на вещта – отпадък

Предвидено за образуване за период от 12 месеца

количество /т/

1.

Черни метали

 

19.12.02

до 8 500

2.

Цветни метали

 

19.12.03

до 1 000

3.

Смесена хартия

 

19.12.01

до 24 000

4.

Смесена пластмаса

19.12.04

до 24 000

5.

Стъкло

 

19.12.05

до 18 000

6.

Хартиени и картонени опаковки

 

15.01.01

до 3,000

7.

Хартия и картон

 

20.01.01

до 0,800

 

Позиция №

Наименование на вещта – отпадък

Код на вещта – отпадък

Образувано количество /т/

1.1

Черни метали

19.12.02

204,060

 

Всеки участник следва да подаде оферта за съответната/-ите позиция/-ции, за която/които участва в настоящия търг.

Всеки участник може да подава оферти за всяка една от обособените позиции, без ограничение в техния брой.

 

Забележка: Участниците не могат да оферират за по-малко от обявеното количество във всяка една позиция. Количествата са крайни и не могат да се променят.

 

2. Начални  тръжни  цени  по  позиции:

Позиция №

Наименование на вещта – отпадък

Код на вещта – отпадък

Предвидено за образуване за период от 12 месеца

количество /т/

Цена за тон

1.

Черни метали

19.12.02

До 8 500

20 лв./тон

2.

Цветни метали

19.12.03

До 1 000

600  лв./тон

3.

Смесена хартия

19.12.01

До 24 000

2,50  лв./тон

4.

Смесена пластмаса

19.12.04

До 24 000

2.00  лв./тон

 

5.

Стъкло

19.12.05

До 18 000

1,70  лв./тон

 

6.

Хартиени и картонени опаковки

15.01.01

До 3,000

30  лв./тон

7.

Хартия и картон

20.01.01

До 0,800

20  лв./тон

 

Позиция №

Наименование на вещта – отпадък

Код на вещта – отпадък

Образувано количество (тон)

Цена за тон

1.1

Черни метали

19.12.02

204,060

20  лв./тон

3. Размер на стъпките за наддаване

Стъпките за наддаване  за  всяка  позиция  са, както следва:

Позиция

Наименование на вещта – отпадък

Код на вещта – отпадък

Стъпка за наддаване в лв.

1.

Черни метали

19.12.02

2

2.

Цветни метали

19.12.03

60

3.

Смесена хартия

19.12.01

0, 25

4.

Смесена пластмаса

19.12.04

0, 20

5

Стъкло

19.12.05

0,17

6.

Хартиени и картонени опаковки

15.01.01

3

7.

Хартия и картон

20.01.01

2

 

Позиция №

Наименование на вещта – отпадък

Код на вещта-отпадък

Стъпка за наддаване в лв.

1.1

Черни метали

19.12.02

2

4. Условия и документи, необходими за участие в търга с явно наддаване

Право на участие в търга имат лица, регистрирани по Търговския закон, притежаващи актуални разрешителни за дейности с отпадъци съгласно Закона за управление на отпадъците или регистрирани по същия закон, които са закупили тръжната документация и са представили следните документи:

4.1. Обявление за участие  (Образец № 1) с приложени:

 - Документ за закупена тръжна документация (в оригинал или заверено копие – „вярно с оригинала“ и подпис);        

- Документ за внесен депозит (в оригинал);        

- В случаите, когато не е посочен ЕИК – оригинал или заверено от кандидата удостоверение за актуално състояние, издадено не по-късно от датата на подаване на документите за участие.  В случаите, в които участникът участва в търга чрез пълномощник, е необходимо пълномощникът да представи писмено пълномощно с нотариална заверка на подписите;

- удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс – в оригинал;

- Свидетелство за съдимост на представляващия и на членовете на управителните органи – в оригинал (срок на валидност 6 месеца);   

- Копие от актуален разрешителен или регистрационен документ за дейности с отпадъци по Закона за управление на отпадъците.

 4.2. Декларация по образец (Образец № 2) – Административни сведения;

 4.3. Декларация по образец (Образец № 3), че участникът приема изцяло условията на приложения проект на договор за продажба;

 4.4. Декларация по образец (Образец № 4), че участникът приема  да осигури ежедневно изтегляне и извозване на количества образувани движими вещи – отпадъци за периода на действие на договора (попълва се само, ако участникът участва за позиция 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 и 6.1);

 4.5. Декларация по образец (Образец № 5), че участникът приема да поеме разходите по изтегляне, извозване и разтоварване на закупените вещи – отпадъци;

 4.6. Декларация по образец (Образец № 6) за обстоятелства по отношение на участника и лицето, представляващо участника;

 4.7. Декларация по образец (Образец № 7), че участникът е извършил оглед на наличните образувани движими вещи – отпадъци и на мострите на предвидените за образуване вещи – отпадъци;

 4.8. Удостоверение от банка за наличието на финансов ресурс за предоставянето на гаранция за добро изпълнение.

5. Начин на плащане

Купувачът заплаща предложената цена за наличните вещи – отпадъци в срок до 5 работни дни от рег. индекс на договора, а за предвидените за образуване вещи – отпадъци, в срок до 5 работни дни от фактурирането на всяко отделно натрупано, изтеглено и извозено количество за предходната седмица, по реда на чл. 64, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси. Заплащането се извършва  по посочената в договора банкова сметка на Столична община.   

6. Дата, място и час на провеждане на огледа и търга

  • Вещите са на  разположение за оглед на площадката на Завод за механично-биологично третиране на отпадъци с производство на RDF „Садината“, с. Яна, район „Кремиковци“ от 09:00 ч. до 12:00 ч. до 03.12.2018 г.;
  • Дата на провеждане на търга: 03.12.2018 г.;
  • Начален час на търга: 14.00 часа;
  • Място на провеждане на търга: стая № 109 – зала, находяща се на адрес: ул. ”Париж” № 3 .


Тръжната документация е 10.00 лв. (десет лева), без ДДС и се заплаща в касата на Столична община на ул. "Париж" № 3, ет. 2, стая № 201. Касата е с приемно време от понеделник до петък от 10:00 ч. до 12:00 ч. и 14:00 ч. до 16:00 ч., а в последния ден от месеца от 10.00 ч. до 12.00 ч. Фактура за закупена тръжна документация се издава на ул. "Париж" № 3, ет. 2, стая № 204. Участникът може да получи тръжна документация от дирекция „Обществени поръчки и концесии“ на Столична община на адрес ул. „Париж“ № 3, стая № 4, след представяне на фактура за закупена документация до 16.00 ч. на 29.11.2017 г.

Закупуването на тръжната документация може да се извърши и по банков път, като сумата се внася по сметка в лева, както следва – IBAN: BG81 SOMB 9130 3133 0083 01, BIC код на SOMBBGSF,  име на банка: Общинска банка, клон "Врабча", ул. "Врабча" № 6.

Размерът на депозита за участие е 10% от началната тръжна цена за тон за количество налични вещи отпадъци от съответния вид и 5% от началната тръжна цена за тон от общото прогнозно количество, предвидени за образуване от съответния вид за всяка от позициите. Внася се в касата на Столична община или по банков път на името на Столична община, дирекция "Финанси", по следната сметка на Столична община:

IBAN: BG 72 SOMB 9130 33 33008301

BIC Code: SOMBBGSF

Наименование на банката: Общинска банка, клон Врабча, ул. ''Врабча'' № 6.

В  платежното нареждане задължително се записва номерът на позицията, за която се участва  и  номерът на търга.

Депозитът за участие се внася до 12.00 ч. 30.11.2018 г.
 

7. Крайният срок за приемане на писмени оферти е до 12.00 часа на  03.12.2018 г.

   
8. Специални изисквания

Участниците не могат да подават оферти за по-малко от обявеното количество за всяка  една  от  позициите.

23.11.2018